Tre av fire RHF-er innfrir ikke styringskravet om større vekst i psykisk helsevern enn somatisk spesialisthelsetjeneste

Fra 2007 til 2008 har alle regionene hadde høy vekst innen rusbehandling, men kun Helse Sør-Øst hadde høyere vekst innen det psykiske helsevernet enn innen somatisk sektor, slik det var forutsatt i Oppdragsdokumentene. Både innen den somatiske spesialisthelsetjenesten og det psykiske helsevernet var veksten siste år lav sammenlignet med de forutgående årene. På landsbasis var veksten innen det psykiske helsevernet likevel høyere enn innen somatisk sektor.

For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var realveksten i 2008 på nesten ni prosent, den høyeste etter at de regionale helseforetakene tok over ansvaret i 2004. Ressursbruken innen russektoren må imidlertid også ses i sammenheng med rusrelatert virksomhet i psykisk helsevern. Nøkkeltall for russektoren 2008 og utviklingen i perioden 2006-2008 blir presentert i sektorrapporten SAMDATA Rusbehandling som publiseres høsten 2009. Nasjonale tall for 2006 og 2007 er presentert her.

Tilbake til oversikt hovedfunn.

Til hovedsiden SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |