Tilgangen til tjenester i det psykiske helsevernet bestemmes fortsatt av hvor du bor

Det er fortsatt store geografiske forskjeller i bruk av tjenester innenfor det psykiske helsevernet. Behandlingsomfanget varierer både helseregionene i mellom, og innad i de enkelte regionene. Dette gjelder både for tjenestene til barn og unge og tjenestene for voksne.

Opptrappingsplanens mål om å nå fem prosent av barn og unge innen planperiodens slutt er langt på vei innfridd på nasjonalt nivå. 4,8 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen hadde et behandlingstilbud i 2008. Det er imidlertid fortsatt store forskjeller mellom helseregionene. To helseregioner har nådd femprosentmålet ved utgangen av 2008; helseregion Nord med et tilbud til nær sju prosent av barn og unge i regionen, og helseregion Sør-Øst med fem prosent. I helseregion Midt-Norge var det tilsvarende tallet 4,2 prosent, i helseregion Vest 3,7 prosent. Det er også betydelige forskjeller i hvor mange polikliniske tiltak barne- og ungdomsbefolkningen i de ulike helseregionene får.
Også i det psykiske helsevernet for voksne er det klare forskjeller i forbruksmønster mellom helseregionene, men ikke så store som for barn og unge.

Det var i alt 52 829 døgnopphold i det psykiske helsevernet for voksne i 2008. Bruken av døgntjenester varierte fra 133 døgnopphold per 10 000 innbyggere i helseregion Sør-Øst til 183 opphold i helseregion Nord. I tjenestene til voksne ble det utført nærmere 1,1 millioner polikliniske konsultasjoner i 2008. Helseregion Midt-Norge har, sammen med Helseregion Sør-Øst, flest konsultasjoner i forhold til innbyggertallet.

Tilbake til oversikt hovedfunn

Til hovedsiden SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |