Større vekst enn forutsatt i aktiviteten i helseregionene Midt-Norge og Nord

Det sentrale styringskravet i Oppdragsdokumentet for 2008 fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene var at pasientbehandlingen skulle øke med 1,5 prosent fra 2007 til 2008. Kravet er formulert likt til samtlige regionale helseforetak, men aktivitetsnivået i de enkelte regionene er i utgangspunktet svært forskjellig i utgangsåret 2007. Regioner med et lavt aktivitetsnivå i 2007 vil dermed nå målet med en lavere økning i antallet opphold og konsultasjoner enn regioner med et høyere aktivitetsnivå. Styringsmålet om 1,5 prosent aktivitetsvekst for samtlige regioner fremstår dermed som motstridende i forhold til det helsepolitiske målet om lik tilgang til spesialisthelsetjenester uavhengig av bosted.

Fra 2007 til 2008 er det kun regionene Sør-Øst og Vest som delvis har hatt en utvikling som samsvarer med vekstkravet på 1,5 prosent, mens veksten i de to nordligste regionene var betydelig høyere enn forutsatt. Det hører imidlertid med til denne historien at helseregion Vest, for eksempel, i utgangsåret 2007 hadde et klart lavere aktivitetsnivå enn de øvrige regionene. Et likelydende krav om en prosentvis økning på 1,5 prosent i pasientbehandlingen i alle regioner, vil dermed ikke føre til at geografiske forskjeller i aktivitetsnivået blir utjevnet.

Tilbake til oversikt hovedfunn

Til hovedsiden SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten


 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |