Mer helse for hver krone

Gjennomsnittlige behandlingskostnader per DRG-poeng for helseforetakene og sykehusene med driftsavtaler hadde en realnedgang på om lag en prosent fra 2007 til 2008 når DRG-poengene slik de fremkommer i pasientdata for 2007 og 2008 legges til grunn. Tar vi hensyn til systemtekniske endringer i rapportering av pasientdata og i DRG-systemet fra 2007 til 2008, var realnedgangen rundt 0,8 prosentpoeng større. Kostnadene per liggedag øker som i tidligere år. Omlegging til dagbehandling og reduksjon i gjennomsnittlig liggetid for døgnpasienter bidrar til denne utviklingen.

Det var reduksjon i gjennomsnittskostnadene for alle regionene. Reduksjonen i kostnadsnivå var størst i Helse Sør-Øst og Helse Nord, og lavest i Helse Midt-Norge når vi tar hensyn til effekter på utviklingstallene av systemtekniske endringer. Alle regionene hadde også økning i liggedagskostnaden. Økningen var størst i Helse Nord, mens Helse Vest hadde minst økning i liggedagskostnaden fra 2007 til 2008.

Tilbake til oversikt hovedfunn.

Til hovedsiden SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten

 

Publisert 13. juli 2009

                © SAMDATA 2007    |