Strategisk samarbeid - på papir og i praksis?
Rapporten har sin bakgrunn i den nasjonale rammeavtalen om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og KS. Det konkrete formålet var å gi en beskrivelse av status for implementeringen av den nasjonale samhandlingsstrategien i forhold til samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner, og oppfølgingen av disse. Rapporten inneholder både en kartlegging av status i forhold til avtaleverket og samarbeidsfora, men også partenes vurderinger av hvorvidt viktige kriterier for godt strategisk samarbeid er til stede.

Les rapporten her: Strategisk samarbeid - på papir og i praksis?

HOVEDFUNN:

OM AVTALER OG AVTALEFORA

 • Alle helseforetak med eget opptaksområde har samarbeidsavtaler
 • Avtalene dekker både somatisk helsetjeneste og psykisk helsevern. Rusfeltet er i noe mindre grad dekket av avtalene
 • De fleste helseforetak har formaliserte rutiner for utskriving av pasienter (fra spesialisthelsetjenesten) innen somatisk helsetjeneste og psykisk helsevern. Det er videre svært vanlig at de som har rutiner for utskriving også har rutiner for ansvarsfordeling ved innskriving av pasienter til spesialisthelsetjenesten
 • Svært mange av foretaksområdene har avtaler som innbefatter ordninger knyttet til hospitering, håndtering av avvik fra rutiner og rutiner for ansvar ved utarbeidelse av
  individuell plan. Av de aktivitetene vi spurte om, er det rutiner for kompetanseoverføring og faglig veiledning som i minst grad er formalisert
 • Omtrent halvparten av foretaksområdene har ansatt en prosjektdirektør/prosjektleder eller tilsvarende for samhandlingsavtalene
 • Det er en klar utvikling i retning av at man utarbeider egne samarbeidsavtaler som legger rammen for samarbeidet og skisserer fora for samarbeid på leder/systemnivå. Det er da vanlig å utarbeide formaliserte rutiner for samarbeid på tjeneste/individnivå i tillegg til en overordnet samarbeidsavtale. I en del områder reguleres både samarbeid på overordnet nivå og på tjenestenivå i samme avtale. Bare i to helseforetaksområder er samarbeidsfora ikke skissert i avtaleverket.
 • Ifølge svar fra helseforetakene er alle kommunene representert i samarbeidsfora med helseforetakene i 15 av 24 foretaksområder
 • 91 prosent av kommunene som er med i samarbeidsfora mener det avholdes reglemessige møter
 • De fleste helseforetakene angir at det er etablert rutiner for evaluering av avtaler og de fleste svarer også at avtalene er evaluert og at evalueringen har medført endringer
 • Over halvparten (56 prosent) av kommunene som svarte på undersøkelsen mener det er behov for mer formalisert samarbeid

VURDERINGER AV SAMARBEID OG SAMARBEIDSSRELASJONER

 • Det er svært stor enighet både blant representanter for helseforetak og kommuner at samarbeidet er høyt forankret på ledernivå i hhv. helseforetakene og kommunene
 • Helseforetakene er i hovedsak ”delvis enig” i at det er god forankring og involvering av fagnivået i samarbeidet. Spredningen er noe større blant kommunene, men også 53 prosent av dem sa seg delvis enig
 • Representantene for helseforetakene er mer enige i at det er tett dialog mellom helseforetak og kommuner og at det er kontinuerlig drøfting og utvikling av samarbeid
  enn det kommunene er. Omtrent en tredjedel av kommunene er delvis eller helt uenig i dette
 • Nesten halvparten av kommunene er helt eller delvis uenig i at det foregår en gjensidig kompetanseutveksling mellom ansatte i helseforetak og kommuner. 63 prosent av helseforetakenes representanter var helt enig i at det er en slik kompetanseutveksling
 • Over 90 prosent av helseforetakenes representanter var helt eller delvis enig i at helseforetakene involverer kommunene i viktige strukturelle endringer med betydning for kommunene. Halvparten av kommunene var mer eller mindre enig i dette
 • 54 prosent av kommunene er delvis eller helt uenig i at ”kommunen blir betraktet som en likeverdig partner med helseforetaket i det strategiske arbeidet”.

UTFORDRINGER I ARBEIDET MED SAMARBEIDSAVTALER MELLOM HELSEFORETAK OG KOMMUNER

I undersøkelsen ba vi svargiverne i kommunene og helseforetakene om å redegjøre for hva de mente var de viktigste utfordringene i for arbeidet med forbedre samspillet mellom sykehus og kommune i denne sammenhengen. Spørsmålet var formulert helt åpent: ”Mener du det foreligger noen viktige ufordringer knyttet til utviklingen av god samhandling mellom kommunene og helseforetaket? Hvis ja, kan du kort beskrive dette?” Blant de tema som ble berørt finner vi:

 • Likeverdighet mellom samarbeidspartnerne. (Hyppigst nevnte problem: 1 av fem svargivere)
 • Økonomiske forhold
 • Systemproblemer: Organisatoriske og strukturelle forhold som svekker betingelsene for god samhandling
 • Implementering av avtalenes intensjoner på tjenestenivå
 • Problemstillinger knyttet til samhandling ved utskrivninger av pasienter som trenger kommunal omsorg
 • Forslag til bedre rutiner ved utskrivninger av omsorgstrengene eldre
 • Praktiske problemstillinger i samhandlingen innen ulike områder for eksempel rehabilitering, rus psykiatri
 • Behov for å utvikle kompetanse i den kommunale omsorgstjenesten
 • Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og omsorgstjenesten for å forbedre kompetansesituasjonen i kommunal omsorgstjeneste
 • Behov for elektroniske samhandlingsverktøy

Spørsmålet om likverdighet var det hyppigst nevnte blant svargiverne fra kommunene, mens
økonomiske problemstillinger var et dominerende tema blant svargiverne fra helseforetakene.

 

 

Kontakt:

 

{DynamicContent:Ansatt link}

 

Publisert 21. januar 2009

                © SAMDATA 2007    |