Opptrappingsplanen har ført til mer aktiv behandling ved DPS-ene
Et hovedmål Opptrappingsplanen for psykisk helse var etablering av aktive behandlingsenheter i lokalsamfunnet (Distriktspsykiatriske sentra - DPS). En vesentlig del av ressursøkningen skulle gå til avdelingene ved disse. De skulle i tillegg finansieres via en reduksjon av plasstallet ved sykehjemmene. Avdelingene har langt på vei blitt finansiert gjennom en hurtigere ned¬bygging av sykehjemmene enn forutsatt. En større andel enn forutsatt har gått til utbygging av poliklinikker ved DPS-ene, samt styrking av bemanningen ved sykehusavdelingene. Utdanningsnivå og personellfaktor har likevel blitt vesentlig styrket.

Tallet på polikliniske konsultasjoner har økt langt ut over Opptrappingsplanens måltall. Tallet på utskrivninger har også økt vesentlig. Veksten har vært særlig kraftig ved avdelingene utenfor sykehus. Disse tendensene er i hovedsak en videreføring av tendensene fra tidligere år.

Varigheten av døgnoppholdene har blitt vesentlig redusert. Omfanget av fleroppholdspasienter er derfor undersøkt. Økningen i tallet på døgnopphold gjenspeiler i hovedsak en økning i antall behandlede pasienter, og ikke at samme pasient innlegges flere ganger. Det er heller ikke noen dramatisk økning i raten for reinnleggelser for øyeblikkelig hjelp.

Dette viser en delrapport fra SINTEF Helse om evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse. I rapporten refereres kort Opptrappingsplanens mål, og grad av måloppnåelse for disse.

I rapporten undersøkes også om de fylkesvise forskjellene i behandlingsaktivitet har blitt redusert. Forskjeller i antall oppholdsdøgn har både absolutt og relativt blitt redusert. De absolutte forskjellene i andel barn og unge under behandling har økt, mens de relative forskjellene har blitt redusert. Det samme gjelder døgnopphold for voksne. Også de absolutte forskjellene i den polikliniske aktiviteten har økt, mens utviklingen av de relative forskjellene er usikker.

Andel barn og ungdom under behandling har i løpet av perioden økt fra 2,0 til 4,3 prosent. Økningen har særlig kommet gutter og ungdom til gode, og barn henvist for atferdsproblematikk (hyperaktivitet / konsentrasjonsvansker / adferdsproblemer). Pasientgrupper som prioriteres høyest ved inntak i psykisk helsevern har hatt svakere vekst enn andre pasientgrupper. Pasientgrupper som i utgangspunktet hadde høye behandlingsrater har styrket sin stilling ytterligere i løpet av planperioden.

Les mer om denne rapporten og enda to delrapporter  fra prosjektet ”Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse – supplerende analyser innen spesialisthelsetjenesten”.

Last ned rapport SINTEF A6400 Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse - supplerende analyser innen spesialisthelsetjenesten. (Pdf - 1 Mb)

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 9. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |