Kostnadsindikatorer i SAMDATA Somatikk

Kostnadsindeksen i SAMDATA gir en beskrivelse av relative kostnadsforskjeller mellom sykehusene under en del spesifikke forutsetninger om måling av aktivitet, kostnader og om teknologi. Kostnadsindeksen kan dermed betraktes som en indikator på kostnadseffektivitet.

Prosjektet består av tre ulike delprosjekt:

  1. En følsomhetsanalyse av kostnadsindeksen: I dette delprosjektet vil vi teste ut indeksenes følsomhet i forhold til en rekke momenter. Målet er å vise i hvilken grad ulike definisjoner og avgrensninger av kostnadsmålet fører til ulik rangering mellom foretak og institusjoner. Slike faktorer er poliklinikkforutsetningen, avgrensning av annen ekstern virksomhet, spesielle kostnadsposter (pensjon og arbeidsgiveravgift)

  2. Kartlegging av effekt av overgang til regnskapsprinsippet. Det er et sentralt mål at datagrunnlagene som er anvendt for å beregne kostnadsindikatorene skal være så korrekte som mulig. Det er nødvendig for å kunne presentere indikatorer med god kvalitet og at indikatorene kan anvendes uten at det tas for mange forbehold. I 2001 var det to ekstraordinære forhold som inntraff; skiftet i regnskapsprinsipp gjorde utslag på regnskapsåret 2001, noe som blant annet førte til den såkalte 13-månederseffekten, og at sykehusene som var tilknyttet KLP fikk en ekstraregning på grunn av utviklingen i aksjemarkedene. Det er fra Sosial- og helsedirektoratet blitt bedt om at vi går i detalj på hvilken påvirkning dette hadde på utgiftsøkningen fra 2001 til 2002.

  3. I arbeidet med kostnadsindikatorene i SAMDATA stilles vi overfor en rekke problemstillinger i forhold til både datagrunnlag, avgrensninger i dette, og metode for beregning av indikatorene. Noen av disse problemstillingene er beskrevet overfor. I tillegg kommer alle spørsmål om hvilke kostnader som skal inkluderes i grunnlaget, og ikke. Dette er spørsmål som kan være sykehusspesifikke, men mange spørsmål er også av prinsipiell betydning som angår flere. I dette arbeidet har vi behov for nær kontakt med sektoren, både i forhold til å ha diskusjonspartnere som har nærmere kunnskap om sykehusene enn vi har, dvs en kvalitetssikring av det arbeidet som utføres ved SINTEF Helse og videre kunne forankre den tenkning som legges til grunn ved utarbeidelse av indikatorene, dvs skape en omforent forståelse for de valg vi treffer og det arbeidet vi utfører.

Vi ønsker som en del av dette prosjektet å etablere en referansegruppe knyttet til arbeidet med datagrunnlaget på kostnadssiden, og spesielt arbeidet med kostnadsindikatorene. Vi foreslår at en slik gruppe settes sammen av 1-2 representanter fra hvert RHF, inkludert representanter fra de helseforetakene som tradisjonelt er spesielt utfordrende i SAMDATA-sammenheng.

Arbeidet vil gjennomføres parallelt med arbeidet med årets SAMDATA. Foreløpige resultater fra delprosjekt 1) skal foreligge i mai 2004, og vil danne grunnlaget for valg av kostnadsindikatorer i SAMDATA for 2003. Arbeidet med delprosjekt 2) vil hovedsaklig gjennomføres før endelige tall for SAMDATA 2003 presenteres. Resultater fra analyseprosjektet rapporteres samlet i november 2004.

Prosjektdeltakere fra SINTEF Helse vil være

  • Heidi Torvik (cand.polit),
  • Ronny Jørgenvåg (seniorrådgiver), og
  • Kari Nyland (forskningssjef, dr.oecon).

Publisert 10. november 2005

                © SAMDATA 2007    |