Har effektiviteten i somatiske sykehus økt i perioden 1999-2004?
Betydning av ulike modellspesifikasjoner og metodeforutsetninger.

Analysene viser at konklusjonen om økt effektivitet i somatiske sykehus er robust overfor ulike modellspesifikasjoner, så fremt et DRG-basert mål på pasientbehandling inngår som mål på pasientbehandling. Dette gjelder også når det korrigeres for endret kodepraksis, og når det tas høyde for usikkerhet i DRG-vekter for dagbehandling.

Modeller som benytter antall liggedøgn og antall sykehusopphold som mål på DRG-aktivitet forkastes. Analysene tyder på at ulik intensitet og praksisendring for pasientbehandling ikke fanges godt nok opp i slike modeller. Imidlertid kan det jobbes videre med spesifiering av denne type alternative modeller.

Det anbefales at en alternativ forutsetning om variabelt skalautbytte bør legges til grunn ved bereging av effektivitet i sykehus, i motsetning til en forusetning om konstant skalautbytte som til nå har blitt benyttet i SAMDATA.

Analysene konkluderer videre med at modellspesfikasjonen som har blitt benyttet i SAMDATA er god, men at en modellspesifikasjon som skiller mellom dag- og døgnbehandling i det DRG-baserte målet for pasientbehandling bør vurderes.

Publisert 22. januar 2007

                © SAMDATA 2007    |