Fra henvisning til avslutning: En analyse av forskjeller i poliklinisk praksis i psykisk helsevern for barn og unge
Jenter venter kortere på behandling i psykisk helsevern enn gutter. Pasienter med symptomer som er høyt prioritert venter kortere på behandlingsstart enn andre. Dette viser rapporten "Fra henvisning til avslutning: En analyse av forskjeller i poliklinisk praksis i psykisk helsevern for barn og unge basert på nasjonale pasientdata for 2006".

Formålet med prosjektet har vært å analysere forskjeller mellom helseforetakene med hensyn til poliklinikkenes praksis. Med utgangspunkt i informasjon fra et utvalg av pasienter som avsluttet behandlingen i 2006, har vi analysert

  • forskjeller i tid fra henvisning ble mottatt til igangsatt behandling
  • forskjeller i behandlingens varighet
  • forskjeller i hyppighet av kontakt mellom behandler og pasient (direkte tiltak per måned)

For pasienter diagnostisert med ADHD var det forholdsvis stor forskjell mellom helseforetaket med henholdsvis laveste og høyeste medianverdi for de ulike utfallsvariablene. Samtidig var det generelt stor spredning innad i alle foretak. Det syntes å være mindre forskjeller mellom helseforetakene for pasienter henvist med internaliserte symptomer (suicidalfare, depresjon etc) sammenliknet med pasientene med ADHD. Pasientkarakteristika hadde klart størst betydning for nivå på ulike utfallsvariabler. Likevel viste analysen at en signifikant andel av variansen på pasientnivå kunne knyttes til faktorer som karakteriserte kommune- eller helseforetaksnivået. Analysen har imidlertid i liten grad klart å identifisere hvilke faktorer dette dreier seg om. Selv om det er påvist forskjeller mellom helseforetakene, er de store forskjellene innen helseforetakene et naturlig utgangspunkt for videre analyse.

Last ned Rapport SINTEF A6800 - Fra henvisning til avslutning: En analyse av forskjeller i poliklinisk praksis i psykisk helsevern for barn og unge basert på nasjonale pasientdata for 2006 (Pdf - 776 Kb)

Kontakt:
{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 13. juni 2008

                © SAMDATA 2007    |