Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005.
Formålet med prosjektet har vært å belyse hvordan endringen i pasientsammensetningen ved norske sykehus har vært i perioden 2002 til 2005.

DRG-indeks er beregnet som gjennomsnittlig korrigert DRG-vekt. Korrigert DRG-vekt er en vekt per sykehusopphold som på aggregert nivå muliggjør sammenligning mellom enheter.

Rapporten benytter to fremgangsmåter for å belyse endringen i pasientsammensetningen.

  • Det ene er et eget dataprogram som simulerer sykehusopphold for å estimere endring av ulike forhold som kan tenkes å påvirke DRG-indeks. Dette er forhold som blant annet lengde på sykehusopphold, pasientenes demografiske sammensetning og kodingspraksis.
  • Den andre fremgangsmåten er å studere DRG-indeks blant ulike helseforetak for å anslå hvordan de ulike forklaringsvariablene har ulik effekt på DRG-indeksen.

Simulering av sykehusopphold benyttes som del av Sosial- og helsedirektoratets arbeid med innsatsstyrt finansiering for å beregne effekter av endring i kodingspraksis.

Rapporten forklarer nærmere om metodikken som er benyttet og viser regionvis utvikling av DRG-indeks fra 2002 til 2005.

Les rapporten her: Rapport SINTEF A1369. Endring i DRG-indeks. Beskrivelse av metode og resultater 2002-2005. (Pdf - 581 Kb)

Kontakt:
{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

  

Publisert 10. april 2008

                © SAMDATA 2007    |