Dekomponering av vekst i lønnskosntader i sykehus
SAMDATA-rapportene har de siste årene vist en sterk økning i helseforetakenes lønnskostnader.

På grunn av usikkerhet knyttet til årsverksstatistikken har vi ikke vært i stand til å svare på spørsmål som:

  • I hvor stor grad representerer økningen i lønnskostnader for ulike grupper ansatte en økning i antall utførte timeverk, og hvor stor del av økningen skyldes en priseffekt, dvs at timeverkene er blitt dyrere?
  • Skyldes priseffekten økning i fast lønn, eller er den et utslag av økt omfang av dyre timer?
  • Hvor stort er avviket mellom innrapporterte årsverk (rapportert til SSB) og faktiske årsverk?
  • Hvilke konsekvenser har omfanget av volum og priseffekt og feil i rapportering av årsverk for måling av effektivitet i SAMDATA?

Rapporten tar utgangspunkt i en analyse basert på offentlig tilgjengelig statistikk over utvikling i lønnskostnader og årsverk, som viser av om lag 63 prosent av økningen i lønnskostnader kan knyttes til økt pris på årsverk.  Nærmere dekomponering og analyse av lønnsveksten krever imidlertid detaljert oversikt over timeverk i norske helseforetak. Dette er data som er vanskelig tilgjengelig. I tillegg vil fortolkning av et slikt datasett kreve innsikt i lokal kategorisering og registreringspraksis på dette området.

Som en første tilnærming forsøker vi i denne rapporten å diskutere spørsmålene 1-4 med utgangspunkt i detaljerte lønnsdata fra ett helseforetak. Alle analyser vil kun gjelde dette case-foretaket. Foretaket har hatt en utvikling i totale lønnskostnader på nivå med gjennomsnittet for sektoren. Utover dette har vi ikke grunnlag for å si noe om hvor representative våre funn er for sektoren som helhet.

Publisert 26. november 2007

                © SAMDATA 2007    |