Antall individer behandlet i psykisk helsevern
Antall behandlede i både poliklinikker og døgnavdelinger innenfor det psykiske helsevernet har økt. For poliklinikkene har veksten vært på 5,1 prosent, mens økningen er 1,6 prosent for døgnavdelingene.

Hittil har det ikke vært mulig å skaffe nasjonale tall om hvor mange individer som mottar behandling i landet i løpet av et år. Dette skyldes at det av personvernhensyn ikke foreligger personentydige data om det psykiske helsevern på nasjonalt nivå.

På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har vi oppdatert våre tidligere estimater over antall pasienter som mottok behandling i psykisk helsevern vor voksne i driftsåret 2004 med tilsvarende tall for 2005. Samme metode som ble anvendt ved tilsvarende analyse i 2004 er brukt nå.

Dette er altså andre gang SINTEF Helse gjør beregninger av antall personer som mottar hjelp og ikke bare antall konsultasjoner og behandlingsdøgn. Derfor er det for første gang mulig å beregne en utvikling på individnivå.

Vårt estimat for totalt antall individer med døgnopphold i psykisk helsevern for voksne i landet som helhet i 2005 er 27 275 - en økning på 1,6 prosent i forhold til 2004.
Vårt estimat for totalt antall individer i poliklinisk behandling i løpet av 2005 er 98 201 individer - en økning på 5,1 prosent i forhold til 2004. Når vi tar hensyn til pasienter som mottok begge typer tilbud, har vi estimert det totale antall pasienter i 2005 til 109 164, en økning på 4,7 prosent i forhold til 2004. Uttrykt i prosent, har antall behandlede pasienter i psykisk helsevern for voksne økt fra 2,96 prosent i 2004 till 3,08 prosent i 2005. Korrigert for befolkningsveksten har økningen vært på 3,8 prosent.

Publisert 18. januar 2006

{DynamicContent:Ansatt link}{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |