Analyse av pasienter med kroniske sykdommer ved somatiske sykehus i perioden 2001-2005
I denne rapporten har målet vært å beskrive utviklingen i tilgjengelighet til sykehustjenester for pasienter med utvalgte kroniske hoveddiagnoser i perioden 2001-2005. Ved å bruke data fra NPR har vi analysert endring og utvikling i sykehusbruk for denne pasientgruppen sammenlignet med andre pasientgrupper. Videre har vi sett på utviklingen i sykehusbruk og ventetid for hver av de utvalgte kroniske hoveddiagnosene.

Noen resultater:

Aktivitet i form av antall opphold og antall pasienter har økt mindre for pasienter med kroniske hoveddiagnoser enn for øvrige pasienter.

Det ble funnet få indikasjoner på at tilbudet av spesialisthelsetjenester til de utvalgte kroniske diagnosegruppene har forverret seg i perioden 2001-2005, heller tvert i mot. For en majoritet av gruppene har det vært en vekst i planlagt behandling og veksten er størst for dagbehandling og polikliniske konsultasjoner. Ventetiden til behandling er generelt sett bedret, men gjennomsnittsbetraktninger kan selvsagt skjule stor variasjon.

Bostedsregioner med høye pasientrater for døgnbehandling har også noe høyere pasientrater for dagbehandling, og omvendt. Dette mønsteret var ikke like entydig når vi sammenlignet helseforetaksområdene. Organiseringen av behandlingstilbudet ser med andre ord ut til å variere mellom kronikergruppene. Det syntes som om enkelte helseforetaksområder har en generelt bedre tilgjengelighet enn andre for noen pasientgrupper.

Publisert 13. november 2007

                © SAMDATA 2007    |