ONSDAG 30.oktober 2019

 

08:30                     Registrering, kaffe/te og utstillingsåpning. Morgenbuffet fra 09:00-11:00

09:30 – 09:40      Åpning av konferansen. Tobias Dahle, prosjektleder og ordstyrer

09:40—10:00      Hva har skjedd siden sist? Jon Røstum, Powel

10:00 – 10:30     Askøy kommune sommeren 2019, hva skjedde med vannforsyningen og hvordan løste kommunen utfordringene.

                             Ole Dan Lundekvam, eget   firma

10:30 – 10:45     Oppsummering og diskusjon

10:45 – 11:45     Utstillingsvandring

 

11:45—12:10    Overvannshåndtering i et klima i endring—eksempler på løsninger.
Bent Braskerud, VAV Oslo kommune

12:10—12:35    Hovedplan VA som verktøy for bærekraftig kommuneutvikling - valg av struktur og løsninger for å sikre framtidige behov .

                            Willy Stork og Tom A Havnes, Malvik kommune

12:35 – 13:00    Bruk av nye digitale verktøy og VDC-metodikk for planlegging av VA i bygater.
Thomas Holmsberg og
Torstein Dahle, ÅF

 13:00 – 14:00 Lunsj

 

Parallellsesjon A

 

Ledningsnett  Ordstyrer: Håvar Brøndbo, Norconsult

 

14:00 – 14:30      Bruk av smarte vannmålere

                              Ulf Ellingsen, Halden kommune

14:30 – 15:00      Flere målesoner i Trondheim på vannledningsnettet.

                              Trond Ellefsen, Trondheim kommune

15:00 – 16:00     Utstillingsvandring

 

16:00 – 16:45     Bør kommunene eie deler av stikkledningene? 
 Vegard Veierød, VAV

16:45 – 17.00     Diskusjon

 

 Parallellsesjon B

 Vannkvalitet  Ordstyrer: Hanne Kvitsand, SINTEF

 

14:00—14:30      Prøvetakingsplan for drikkevann etter ny drikkevannsforskrift.  Hva betyr forskriften i praksis?

                              Tore Forseth, Mattilsynet Midt

14:30 – 14:50     Eksempel på prøvetakingsplan fra et vannverk .

                             Øyvind Johnsen, Hitra kommune

14:50 – 15:00    Diskusjon/spørsmål

 

15:00 – 16:00    Utstillingsvandring

 

16:00 – 17:00    Praktisk vannbehandling  - hva skjer på ledningsnettet.
Stein Wold Østerhus, NTNU

 17:00 – 18:00   Utstillingsvandring

19:00                     Aperitiff i lobby

19:30                     Festmiddag

 

TORSDAG 31.oktober 2019

 

Parallellsesjon A

 

Digitalisering i vannbransjen
Ordstyrer: Jon Røstum, Powel

 

08.30 – 09:00    Lekkasjereduksjon i Brønnøy kommune – hvordan har arbeidet  vært gjennomført.

                            Ole Bjørn Nilsen, Brønnøy kommune

09:00 – 09:30   Erfaringer med fjernavleste vannmålere, del 1 og del 2
Anders Haug Onshuus, VIVA-IKS

                            Christian Aakermann, Hurum kraft

09:30 – 10:00   Innlekking på avløpsnettet – konsekvenser og løsninger
                            Eirik Ansnes, EcoLink Vann og Miljø AS

Parallellsesjon B

 

Utfordringer i spredt bebyggelse
Ordstyrer: Håvar Brøndbo, Norconsult

 

08:30 – 09:00    Avløp i spredt bebyggelse—Strategi i Oppdal

                             Tore Kleffelgård, Oppdal kommune

09:00 – 09:30    Bruk av GIS og kartverket til NGU for opprydding og kontroll med spredt avløp i Skaun kommune

                            Mari Kristel Gederaas, Asplan Viak og Bente Solem, Skaun kommune

09:30 – 10:00   Mindre avløpsanlegg – kontroll drift og vedlikehold

                          Marion Trøan, Rambøll

 10:00 – 11:15   Utstillingsvandring med utsjekking av rommene

 11:30 – 12:30      Lunsj

 

Felles sesjon    

Ordstyrer: Tobias Dahle

12:30 – 13:00   Vedlikeholdsetterslep, klimaendringer - Hva gjør vi?

                            Julie Brodtkorb, MEF

13:00 – 13:30    Bærekraftig oppgradering av vann– og avløpsnettet.

                             Stian Bruaset, SINTEF

13:30 – 14:00  Beste praksis for HMS i vannbransjen

                          Magnhild Eliassen , Norconsult

14:00 – 14:15   Avslutning

 

Velkommen tilbake til VA-dagene i Midt-Norge i 2020