To main content

Joakim Bustad

Research Engineer

Joakim Bustad

Research Engineer

Joakim Bustad
Phone: +47 992 08 260
Email:
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1727664

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 2018...

Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1676337

Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for,Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredels...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1654779

Det er utarbeidet støysonekart for Bergen lufthavn, Flesland etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 og utført støykartlegging etter kravene i forskrift til Forurensingsloven. Støyberegningene er utført med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydu...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1654760

Det er utført støyberegninger for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn. Beregningene er gjort for år 2030, 2040 og 2015 og inkluderer forventet trafikkvekst og utskiftninger i flyparken mot stillere flytyper. Det er i tillegg utført en revidert beregning av dagens situasjon (2017). Oppdragsgiver: ...