To main content

Joakim Bustad

Research Engineer

Joakim Bustad

Research Engineer

Joakim Bustad
Phone: +47 992 08 260
Email:
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1727664/

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i...

Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1676337/

Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for,Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1654760/

Det er utført støyberegninger for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn. Beregningene er gjort for år 2030, 2040 og 2015 og inkluderer forventet trafikkvekst og utskiftninger i flyparken mot stillere flytyper. Det er i tillegg utført en revidert beregning av dagens situasjon (2017). Oppdragsgiver...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1654779/

Det er utarbeidet støysonekart for Bergen lufthavn, Flesland etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 og utført støykartlegging etter kravene i forskrift til Forurensingsloven. Støyberegningene er utført med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av...