AP1 Bakgrunnsrapport og arbeidsverksted
Arbeidspakke 1 – Bakgrunnsrapport og arbeidsverksted

Som grunnlag for første arbeidsverksted utarbeides en rapport som oppsummerer et kunnskapsgrunnlag for forskningsprogrammet. Det er nødvendig tidlig i forskningsarbeidet å få en god oversikt over hvilke utfordringer som er knyttet til etterkrigsbebyggelsen mht typologi, byggemetoder og standard, men også hvilke prosjekter som er gjennomført og hvilke prosjekter det arbeides med. I St.prop (2007-2008) refereres det til en rekke tiltak som i den anledning er iverksatt, både gjennom Husbanken, Enova, og Statens bygningstekniske etat. SINTEF er involvert i to av prosjektene som omtales: Det 4-årige prosjektet EKSBO som har til formål å studere kostnadseffektiv energirehabilitering av eksisterende boliger, og KoBE programmet som har til hensikt å utvikle en bedre kommunal eiendomsforvaltning, både av miljømessige hensyn og av hensyn til brukskvalitet for beboerne. Materialet oppsummeres i en bakgrunnsrapport som presenteres i det første av flere arbeidsverksted.

1 arbeidsverksted gjennomføres i løpet av forskningsprogrammets første halvår og rettes mot kommunal forvaltning, større borettslag, samt byggenæringen. Formålet med det første arbeidsverkstedet er å presentere, diskutere og forankre problemstillingene i forskningsprogrammet, samt identifisere ”gode” eksempler for innhenting av empiri, og piloter/forsøksbygg. I dette arbeidsverkstedet skal utfordringer ved oppgradering av eksisterende bygningsmasse knyttet til eksempelvis: økonomi, beboerbehov, medvirkningsprosesser, eiendomsforhold, tekniske og praktisk utfordringer identifiseres og diskuteres. Hvilke utfordringer opplever byggeiere og byggenæring? På hvilke tema opplever de å ha behov for mer kunnskap?

 

Bakgrunnsrapport

 

Arbeidsverksted 1

 

 

 

Publisert 20. juli 2009