AP6 Pilotbygg
Arbeidspakke 6 – Pilotbygg

Pilotbygg benyttes for å implementere og teste kunnskap fremkommet i utførte arbeidspakker, vise fram gode eksempler, samt utvikle ny kunnskap ved å følge gjennomføring og etterbruk. Ved oppgradering av mellom- og etterkrigsstidens blokkbebyggelse er det spesielt interessant å gjennomføre studier hvor en kan måle før og etter tilstand mht. økonomiske og kvalitetsmessige aspekter, Ved utvelgelse av bygg skal det søkes etter 2 - 4 boligblokker som representerer typiske problemstillinger hvor en tar sikte på å implementere ambisiøse løsninger, men hvor hensikten er å teste effekten av disse. 

 

En regional spredning av prosjektene er en målsetting. Det vil bli etablert et samarbeid med prosjektet Fremtidens byer som er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. Det vil være naturlig å velge demonstrasjonsprosjekter fra disse kommunene. Gjennom utvikling av pilotbygg skal det vises eksempler på kvalitativt gode og kostnadseffektive løsninger med ambisjoner innen programmets fokusområder energi og universell utforming. Dilemmaer, utfordringer og avgjørelser knyttet til boligsosialt arbeid samt implementering av boligkvaliteter i programmerings- og prosjekterings- og byggeprosessen skal identifiseres i denne arbeidspakken. 

 

Tiltakspakker uviklet i arbeidspakke 5 skal implementeres i denne arbeidspakken. Resultater fra arbeidspakke 6 vil også gi input tilbake til flerfaglig analyse i arbeidpakke 5.  

 

Gjennomføring av arbeidspakke 6 vil baseres på aksjonsforskning. Det skal utarbeides utvalgskriterier for demonstrasjonsbygg som ivaretar ambisjoner innen programmets definerte kvalitetsområder. Ved evaluering av effekt vil det bli tatt i bruk både kvantitative og kvalitative metoder. En helhetlig tilnærming til oppgraderingstiltak vil bli lagt til grunn. Evalueringen vil inkludere boligsosiale problemstillinger, samt aspekter knyttet til funksjonelle, tekniske, estetiske og økonomiske effekter av oppgraderingstiltak.

 

Kontaktperson:

Kari Hovin Kjølle
Programleder
 

Publisert 20. juli 2009