BÆREKRAFTIG OPPGRADERING AV BOLIGBLOKKER

SINTEF Byggforsk har i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning fått tilskuddsmidler fra Husbanken til gjennomføring av det 4-årige forskningsprogrammet Bærekraftig oppgradering av mellom- og etterkrigstidens boligblokker.  Programmet er basert på en flerfaglig tilnærming og vil fokusere på kostnadseffektiv oppgradering av boligkvalitetene miljøvennlig energibruk og universell utforming. Mellom- og etterkrigstidens boligblokker utgjør et stort volum av boligmassen i norske byer og tettsteder. Ssamtidig har denne delen av boligmassen betydelige utfordringer knyttet til oppgradering av boligkvalitet. En stor andel av kommunale boliger, som stilles til disposisjon for vanskeligstilte på boligmarkedet, inngår i denne bebyggelsen.            
 
Programmet skal gi vesentlige bidrag til ny kunnskap og endring av praksis mht. ambisiøs oppgradering av eksisterende boligmasse på områdene universell utforming, vesentlig redusert energibehov og økt bruk av miljøvennlige energikilder. Programmet skal også bidra til å sette en nasjonal dagsorden på dette temaet.    
 
Programmet er rettet mot å øke kunnskapsnivået hos kommunale etater, eiendomsforvaltere, borettslag/boligbyggelag, samt prosjekterende, og bistå dem med kunnskapsgrunnlag, samt eksempler på kvalitetsmessig gode og kostnadseffektive løsninger, ved oppgradering av boligmassen.    
 
Forskningsprogrammet er knyttet til forskningssenter for miljøvennlig energi, ”The Research Centre on Zero Emission Buildings – ZEB”.      
 
Kontaktperson/Programleder: Kari Hovin Kjølle 

 

NYHETER

Les siste nytt om Myhrerenga borettslag!

(klikk på bilde)