AP5 Flerfaglig analyse
Arbeidspakke 5 - Flerfaglig analyse

Arbeidspakkene Miljøvennlig energibruk, Universell utforming og Forvaltnings- og beslutningsprosesser vil gjennom kunnskapsstatus og analyse av eksempelstudier frembringe viktig materiale om utfordringer og muligheter for en bærekraftig oppgradering av mellom- og etterkrigstidens blokkbebyggelse. I dette programmet er vi opptatt av et helhetlig perspektiv der utfordringer og muligheter innenfor de ulike temaene blir sett i sammenheng.

Gjennom flerfaglige analyser vil vi frembringe utfordringer som ligger på tvers av fagtemaene. 

 

I arbeidspakkene 2, 3 og 4 vil vi få frem forslag til tiltak som er viktig for å kunne oppfylle programmets målsetninger innenfor temaene miljøvennlig energibruk, universell utforming og gode brukskvaliteter, samt vilkårene for forvaltnings- og beslutningsprosesser som ivaretar brukergruppenes behov. I arbeidspakke 5 settes disse tiltakene sammen til tiltakspakker hvor en tar sikte på å se de ulike tiltakene i sammenheng. Oppgradering av mellom- og etterkrigstidens boligblokker må sikres gjennom helhetlige løsninger med gode brukskvaliteter tilpasset brukernes behov. Ønsket om å skape bærekraftige løsninger med vekt på miljøvennlig energibruk og universell utforming skal også vurderes mot økonomi, brukerbehov, materialbruk, arkitektonisk utforming og vern av kulturhistoriske verdier.

 

Datainnsamling og analyse knyttes til  arbeidspakkene 2, 3 og 4. Erfaringer fra demonstrasjonsbygg er beskrevet i arbeidspakke 6:

 

I arbeidspakke 5 skal følgende aktiviteter gjennomføres:

  • Kartlegge og drøfte synergier og konflikter knyttet til økonomiske, miljømessige og sosiokulturelle forhold ved bærekraftig oppgradering.

o   Hvilke flaskehalser i beslutningsprosessene hindrer gjennomføring av teknisk-økonomisk gode løsninger?

o   Hvordan kan kortsiktige energitiltak hindre gjennomføring av langsiktig, helhetlige løsninger? Er det beste det godes fiende?

  • Utvikle eksempler og anbefalinger på bærekraftig oppgraderinger.
  • Avdekke suksesskriterier for vellykkete gjennomføringsprosesser.

Publisert 20. juli 2009