AP7 Formidling
Arbeidspakke 7 - Formidling

Programmet skal formidle vesentlige eksempler på endring av praksis på områdene universell utforming, vesentlig redusert energibehov samt økt bruk av miljøvennlig energiforsyning.

 

Det skal publiseres temavise artikler i fagtidsskrift / dagsaviser gjennom hele programperioden.

Artiklene lages på bakgrunn av arbeidsrapporter og temadiskusjoner i arbeidsverkstedene, empiri fra casestudier, og resultater fra demonstrasjonsprosjektene. Hensikten med artiklene er å informere om forskningsprogrammets formål, vekke interesse for problemstillinger og resultater som er fremkommet i programmet, og skape debatt om utvalgte deltema. I programperioden skal det også publiseres 3 vitenskapelige paper  / artikler basert på problemstillinger, samt funn og diskusjoner i prosjektet.

 

Det skal etableres en nettside som vil holdes oppdatert gjennom hele programperioden. Hensikten med nettsiden er å informere om programmets målsettinger, problemstillinger og resultater. Nettsiden skal fungere som en toveis kommunikasjonskanal mellom forskere og programmets målgrupper. Rapporter vil fortløpende bli lagt ut på nettsiden.

 

En gang pr. halvår gjennomføres arbeidsverksteder hvor resultater fra forskningsprosjektet formidles til programmets referansegruppe. Temaene for arbeidsverkstedene vil være knyttet til programmets forskningsspørsmål. Formålet med arbeidsverkstedene er å reflektere over foreløpige funn, samt å formidle og forankre funn og analyser hos boligeiere og byggenæringen. Arbeidsverkstedene skal fungere som arena for erfaringsutveksling og kompetansespredning.

 

Forskningsprogrammet har som mål å være aktivt til stede i landsdekkende media gjennom hele programperioden. Dette skal oppnås ved at pressen inviteres til å dekke arbeidsverksted, samt omtale resultater fra casestudier, samt demonstrasjons- og  forsøksprosjekter.

 

Gjennom programperioden skal SINTEF Byggforsk i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning og byggenæringens organisasjoner holde kurs og seminarer for programmets målgrupper. Det tas sikte på å holde ett kurs i halvåret gjennom programmets to siste år, til sammen 4 kurs / seminarer. Ett av disse seminarene vil være en avslutningskonferanse der resultatene fra hele programmet blir presentert og drøftet, mens den øvrige kursvirksomheten vil være knyttet til Husbankens og næringens kurs- og seminarvirksomhet.

 

Kontaktperson:

Kari Hovin Kjølle
Programleder

Publisert 20. juli 2009