AP3 Miljøvennlig energibruk
Arbeidspakke 3 – Miljøvennlig energibruk

Hensikten med å fokuserere på energieffektivisering og bruk av fornybare energikilder i mellom- og etterkrigstidens boligblokker er å bidra til å utløse noe av det store energisparepotensialet som finnes i eksisterende boliger.

 

Aktiviteter som vil bli gjennomført i denne arbeidspakken er følgende.

  • Oppsummere kunnskapsgrunnlag gjennom litteraturstudie

  • Kartlegge typiske energiløsninger for etterkrigstidens bebyggelse eksempelvis knyttet til konstruksjonsløsninger, klimaskalløsninger, og systemer for oppvarming.

  • Utføre energianalyser av ulike typer boligblokker fra den aktuelle tidsperioden.

  • Gjennomføre eksempelstudier hvor resultater fra ferdigstilte rehabiliteringsprosjekter med høye energiambisjoner skal analyseres og erfaringer fra planleggingsprosesser skal innhentes.

  • Ulike påvirkningsfaktorer, muligheter og barriærer, herunder markedssituasjon/økonomi, knyttet til inngrep i eksisterende boliger søkes avdekket.

  • Studere brukermedvirkning ift. beslutninger om energiriktige løsninger, samt bruk av boliger med lavt energibehov.

  • Utvikle kostnadseffektive energikonsepter som kan anvendes ved renovering av boligblokker.

 

Kontaktperson:

Anne Gunnarshaug Lien
Leder arbeidspakke 3

Publisert 20. juli 2009