EFFIN logo

 

Efficiency through user involvement

Evaluering av brukersentrerte metoder
I EFFIN prosjektet arbeider vi med å tilpasse metoder for brukersentrert utviklign til offentlig sektor. Men vi har også gjort omfattende arbeid for å evaluere metodene vi bruker. Målsetningen med å gjøre slik evaluering er å kunne lage bedre metoder - både innen EFFIN-prosjektetet og i fremtiden.

Litteraturgjennomgang og survey blant HCI-praktikere

Vi gikk gjennom eksisterende forskningslitteratur som sier noe om den antatte og erfarte nytten av å anvende brukersentrerte metoder. Denne gjennomgangen ga oss faglig grunnlag for selv å utarbeide metodikk for å evaluere brukersentrerte metoder. Litteraturgjennomgangen er beskrevet i en egen rapport.

I tillegg gjennomførte vi en spørreskjemaundersøkelse blant mer enn 200 praktikere innen fagfeltet Human-Computer Interaction, for å få kunnskap om state-of-the-practice for bruk og evaluering av ulike brukersentrerte metoder.

Prosedyre for evaluering av brukersentrerte metoder

Vi har utarbeidet en evalueringsprosedyre for å vurdere effektiviteten av brukersentrerte aktiviteter i en utviklingsprosess. Brukerne av evalueringsprosedyren tilhører to grupper:

  • HCI-praktikere som ønsker å evaluere egen praksis
  • Forskere som ønsker å undersøke den generelle effektiviteten av en brukersentrert metode eller praksis

Evalueringsprosedyren er prøvd ut i forbindelse med evaluering av metoder for brukersentrert evaluering av mobile IKT-løsninger.

Undersøkelse av metode for ekspertevaluering

I offentlige utviklignsprosjekter er det viktig å kunne gjennomføre systematiske evalueringer av brukergrensesnitt, der evaluatorene har god kjennskap til konteksten eller fagområpet som løsningen skal fungere innenfor. I EFFIN-prosjektet har vi derfor prioritert å undersøke en ny HCI-metode for ekspertevaluering, der evaluatorene er eksperter på arbeidsdomenet.

Publisert 12. november 2007