To main content

Lukkede eller åpne havmerder?

Opprusting og utvidelse (O/U) av vannkraft betyr enkelt forklart å bytte ut gamle komponenter med nye og mer effektive komponenter (opprusting), eller å utvide produksjonskapasiteten i et vannkraftanlegg (utvidelse). Utvidelser kan gjøres på flere måter: ved å ta i bruk mer vann (for eksempel ved å overføre vann fra et annet nedslagsfelt), ved å øke fallhøyden til kraftverket (igjennom å bygge en høyere demning), eller en kombinasjon av disse. Nye kraftverk i allerede regulerte vassdrag er også definert som en utvidelse, ifølge NVE.

Lukkede eller åpne havmerder?

Hva er fordelene og utfordringene med ulike merdkonstruksjoner?

Følgende er eksempeltekst fra SINTEF Energi vannkraft:

For å produsere 30 nye TWh/år trenger vi ny fornybar energiproduksjon fra både vind og sol. Men vi skal ikke glemme at vi ved hjelp av O/U kan hente ut mye ekstra kraft fra eksisterende vannkraftanlegg.

Det er knyttet noe usikkerhet til hvor stort potensialet for O/U faktisk er. NVE anslår at det vil være teknisk-økonomisk mulig å hente ut minst 7 TWh gjennom oppgradering og utvidelse av eksisterende anlegg, uten at det går på bekostning av sårbar natur, dyreliv eller andre interesser. I SINTEF mener vi potensialet er enda noen TWh høyere om vi tar i bruk god miljødesign: Altså å bruke metoder for O/U som gjør at økt kraftproduksjon ikke går på bekostning av naturen.

I tillegg til å øke kraftproduksjonen, er det også viktig å øke installert effekt i våre vannkraftverk. Økt installert effekt er essensielt for å opprettholde god forsyningssikkerhet i kraftnettet ved å levere balanse- og reservetjenester., Dette gjøres ved å installere større eller flere turbiner, slik at mer effekt er tilgjengelig til enhver tid. Dette henger sammen med et økt behov for fleksibilitet både som følge av endringer i energisystemet og nye måter å bruke strøm på.  

Typiske oppdrag for oss er

 • Store forskningsprosjekt med kort- og langsiktig forskning på hvordan forene løsninger for kraftproduksjon, natur og samfunnsinteresser
 • Utvikling av metoder og modeller for kraftproduksjon, miljødesign og avbøtende tiltak
 • Mindre oppdragsprosjekt for lokalt tilpassede løsninger for miljødesign
 • Internasjonale prosjekter innen vannkraft, miljøvirkninger og tiltak

Vi arbeider innen disse områdene

 • Kraftproduksjon, miljøvirkninger og avbøtende tiltak i regulerte vassdrag
 • Modellering av elver, innsjøer og kraftverksmagasin
 • Vassdragshydraulikk
 • Hydrologi og tilsigsmodellering
 • Miljøvirkninger av effektkjøring og tilpasning av tiltak
 • Løsninger for fiskevandring
 • Optimalisering av vannkraftproduksjon
 • Balansekraft og fleksibilitet fra vannkraft
 • Beslutningsstøtte for energi- og miljøforvaltningen
 • Klimaregnskap og klimagassutslipp fra vannkraft

Hvem gjør vi dette for?

 • Norsk og internasjonal vannkraftbransje
 • Vassdrags-, natur- og energiforvaltning
 • Forskningsrådet og EU

Prosjekter

I forskningssenteret HydroCen jobber SINTEF Energi sammen med NTNU, NINA, NVE og flere partnere fra vannkraftbransjen med prosjektet "Potensiale for opprusting og utvidelse av vannkraft med miljødesign – PotOUt"

 

Contact person