To main content

Toktrapport - Evaluering av ny slaktelinje om bord på Molnes april 2017

Toktrapport - Evaluering av ny slaktelinje om bord på Molnes april 2017

Category
Report/thesis
Abstract
Nye Molnes representerer vilje og mulighet i forhold til automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Denne rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ombord på tråleren M/Tr Molnes i april 2017. Arbeidet utgjør en del av prosjektet "QuaiFish - Market adapted production concepts for fresh and frozen/thawed cod", som er finansiert av Norges forskningsråd (NRC Prosjekt no. 233709). Målsettingen med studien var å evaluere slaktelinjen om bord på M/Tr Molnes ved å studere overlevelse, stressnivå og filetkvalitet på torsk og hyse. Sei skulle også inkluderes i forsøket, men pga. dårlig seifiske utgikk denne arten. Resultatene viser at kortidslevendelagring før bedøving og avliving kan føre til forsinket dødelighet og i liten grad restitusjon fra stresspåkjenning. Fargeresultatene viser at fisk som var levendelagret hadde noe mindre misfarging, var mindre rød og lysere enn tradisjonelt prosessert trålfisk selv om forskjellene var små.
Client
  • Norges forskningsråd / 233709
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
2017
Publisher
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-14-06723-1