To main content

Helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Category
Report
Abstract
Prosjektets mål har vært å gjøre en vurdering av behovet for helsesykepleiere i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten i årene framover. Prosjektet er delt inn i tre
hovedtema: (1) Antall helsesykepleierstillinger på nasjonalt nivå, sett opp mot gjeldende
normtall, (2) Utdanningskapasitet og muligheter for videreutdanning og (3)
helsesykepleieres arbeidserfaringer. Data fra spørreundersøkelser blant ledere av
helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsesykepleiere, samt tilbakemeldinger fra
utdanningsstedene for helsesykepleie sammen med offentlige dokumenter og statistikk
har utgjort grunnlaget for arbeidet.
Sammenholdt med et beregnet behov for helsesykepleiere ut fra normtall og
befolkningsstatistikk er det en betydelig underdekning av helsesykepleiere i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. For få utdanningsplasser og for få stillinger er
sentrale faktorer som bidrar til underdekningen.
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Health Research
Year
Publisher
SINTEF
Issue
2020:01346
ISBN
978-82-14-06425-4