Oppfølging av kronisk syke

Velferdsteknologi kan også være et virkemiddel for å mestre egen helse ved kronisk lidelser. Personer med kroniske lidelser, som KOLS, hjertesvikt eller diabetes, kan følges opp i eget hjem og hjelpes og motiveres til å ta hånd om egen helse via videokonferansetjenester eller applikasjoner og tjenester.

Med sensorteknologi og datakommunikasjon er det mulig for helsevesenet å følge helsetilstanden til den enkelte i hjemmet uten å være fysisk til stede. Måling av blodsukker, blodtrykk mv. med eller uten interaksjon med helsepersonell er eksempler på slike tekniske løsninger.

Hensikten med disse løsningene, er å forebygge forverrelse av sykdom, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, på et tidligst mulig tidspunkt, for å forhindre sykehusinnleggelser. Målet er at dette skal resultere i økt livskvalitet for bruker samtidig som at tjenestetilbudet er forbedret, gjennom bedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet.

Løsninger som bidrar til at bruker kan mestre egen helse er i en prosess med kontinuerlig innovasjon som innbefatter både nye og forbedrede produkter, tjenester og organiseringer. SINTEF arbeider tett sammen med både kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og industri for å bidra til nye løsninger innenfor området. SINTEF gjennomfører flere brukersentrerte innovasjonsprosjekter, hvor det utvikles både ny teknologi og nye tjenester, som skal bidra til endret praksis.  

Kontakt: Ansattinfo mangler  forskningsleder, SINTEF Teknologi og samfunn

Prosjekter innenfor Oppfølging av kronisk syke