Ventetid og kø for behandling i psykisk helsevern
Reduksjon i ventetid til et akseptabelt nivå og fjerning av unødige helsekøer anses som et suksesskriterium for den offentlige helsetjenesten. I SAMDATA er det et mål å etablere indikatorer for ventetid og kø-status som mål på tilgjengelighet til psykisk helsevern. Det er imidlertid flere måter å operasjonaliserer dette på, som igjen er knyttet til kvaliteten på tilgjengelige ventelistedata.

Fra 3. tertial 1997 er ventelistedata innhentet og kvalitetskontrollert av NPR på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet. Opplysningene innhentes fra institusjonene hvert tertial, dvs tre ganger årlig.

Det innhentes to typer opplysninger om ventelistesituasjonen; periodetall og øyeblikkstall. Periodetall angir antall nyhenviste pasienter og antall ”avviklede” pasienter i løpet av angjeldende tertial. Øyeblikkstall angir antall ventende og hvor lenge disse har ventet på et gitt tidspunkt (slutten av hvert tertial).

Det er usikkerhet knyttet til kvalitet og kompletthet av de rapporterte ventelistedata. Dette henger blant annet sammen med praksisvariasjoner mellom institusjoner knyttet til når en pasient skal settes på og tas av en venteliste. Samtidig kan ventelistetallene for enkeltinstitusjoner og helseforetak variere sterkt fra tertial til tertial.

Dersom venteliste- og ventetidsindikatorer for 2003 skal ha verdi som styringsindikatorer, er det avgjørende at disse bygger på systematisk kvalitetsvurdering av datagrunnlaget, som inkluderer også tidligere år. Vi foreslår derfor et utviklingsprosjekt som gjennomgår ventelistedata systematisk for de tre siste år, og som drøfter valg av indikatorer i lys av datakvalitet og styringsmessig relevans. Denne gjennomgangen skal gi grunnlag for årlig publisering av ventetids- og ventelisteindikatorer i SAMDATA Psykisk helsevern. Prosjektet vil også gi grunnlag for tilbakemeldinger til helseforetakene i forhold til lokale tiltak med sikte på kvalitetsforbedring av data. Dette vil foregå i samarbeid med NPR som er ansvarlig for kontroll av ventelistedata.

Prosjektets mål er å etablere et sett med styringsindikatorer for psykisk helsevern for barn og unge og for voksne, basert på ventelistedata fra NPR. Styringsindikatorene skal kunne publiseres på RHF og HF-nivå, på årlig basis.

Det vil bli laget en rapport som beskriver det arbeidet som har vært gjort, oppsummer forslag til indikatorer og drøfting av styringsmessig relevans. Basert på prosjektets konklusjoner vil forlag til nye indikatorer bli tatt inn i årets sektorrapport SAMDATA Psykisk helsevern. Forslag til kvalitetsforbedringstiltak vil bli formidlet til institusjoner som avleverer pasientdata.

Prosjektet vil bli gjennomført våren 2004 og sluttført innen 1. november 2004.  Det vil bli gjennomført i samarbeid med NPR.

Publisert 10. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |