Opptrappingsplanen etter fem år – utviklingen i helseregionene

De siste to år har grad av måloppnåelse for de ulike delmål i Opptrappingsplanen vært belyst på nasjonalt nivå i SAMDATA-rapportene. Konklusjonene er så langt at det på nasjonalt nivå synes realistisk å nå mange av målene i planen, samtidig som det er betydelige utfordringer knyttet til enkelte konkrete mål. En utfordring er også regionale forskjeller jfr tallmateriale publisert i fjorårets rapport "Opptrappingsplanen for psykisk helse – status etter fire år". Det har imidlertid i SAMDATA-sammenheng ikke vært foretatt en særskilt analyse av status og utvikling i de fem regionale helseforetakene.

Øremerkede tilskudd er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre planen og spørsmålet. Tilskudd gis i form av øremerkede rammetilskudd og øremerkede aktivitetsbaserte tilskudd (polikliniske refusjoner). Øremerkede tilskudd dekker imidlertid under 20 prosent av utgiftene til psykisk helsevern, og et viktig spørsmål i planperioden er om tilskuddene benyttes til reell vekst eller om det er en form for lekkasje i bunnen.

Mens opptrappingsplanen er et relativt detaljert plandokument med tilhørende øremerking av midler, er den statlige overtakelsen kjennetegnet ved økt autonomi og ”selvstyre” i de fem helseregionene – noe som kan ha konsekvenser for gjennomføringen av opptrappingsplanen. Krav om budsjettbalanse må f eks veies opp mot målet om vekst i opptrappingsplanen.

Mens den nasjonale gjennomgangen i fjor var basert på et datamateriale som inkluderte helseforetakenes oppstartsår, vi i løpet av våren ha data for to år med helseforetaksstyre. Eventuelle endringer som følge av eierskapsreformen vil dermed kunne komme til syne. Vi foreslår et analyseprosjekt som analyserer status for opptrappingsplanen i de fem helseregionene etter fem år (1999-2003) med fokus på kvantitative mål sett i sammenheng med effekt av øremerkede tilskudd.

Prosjektets mål er med utgangspunkt i opptrappingsplanen for det første å drøfte grad av måloppnåelse og analysere utviklingsmønstre i de regionale helseforetakene ved utgangen av 2003, to år etter statlig overtagelse. Dernest er målet å analysere effekten av øremerkede tilskudd og belyse spørsmålet om endringer etter overgangen til statlig eierskap. Målet er at prosjektet skal gi sentrale helsemyndigheter oppdatert kunnskap om status og utvikling i helseregionene – med tanke på tiltak siste del av planperioden.

Prosjektet vil bygge på datamateriale ferdigstilt sommeren 2004 og prosjektarbeidet blir utført høsten 2004 med ferdigstilling senest 31.12.04.

Publisert 10. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |