Utfordringer
Prosjektet har til hensikt å koble kunnskap fra fagområdene prestasjonsmåling og jernbanedrift. Dette skal gjøres gjennom å samle og systematisere den fragmenterte kunnskapen som finnes rundt prestasjonsmåling i jernbanedrift, for så å utvikle denne videre. Prosjektet vil også overføre og tilpasse ideer, erfaringer og kompetanse fra prestasjonsmåling i andre bransjer og land til jernbanedrift, samt arbeide for å aktører i den norske jernbanen skal akseptere og bruke dette i sitt daglige virke.

Det foreligger omfattende erfaring med praktisk drift av jernbane, men det forskningsmessige aspektet har tradisjonelt ikke vært særlig fokusert. Det finnes eksempelvis mange antagelser om hvilke faktorer som påvirker jernbanedrift, men vitenskapelige metoder som kan avkrefte/bekrefte dette, samt kvantifisere faktorenes påvirkning, mangler. I dette prosjektet vil det bli utviklet metoder som avdekker årsakssammenhenger innenfor jernbanedrift som igjen leder frem til anbefalinger om hva som bør gjøres for å bedre kvaliteten, både sett fra kundens, operatørens og infrastruktureiers perspektiv. Dette vil blant annet bli gjort gjennom analyse av driftsdata. Innledende arbeid på dette område er utført, for eksempel Riksrevisjonsverket (1986), Harris (1992), Banverket (2001), Gibson et al. (2002) og Olsson og Haugland (2004).

I prosjektet vil det bli utarbeidet en definisjon av kvalitet i jernbanedrift som i størst mulig grad dekker både kunder, operatører og infrastruktureiers behov. En vil så operasjonalisere kvalitetsbegrepet slik at kvaliteten lar seg beskrive og måle gjennom et sett med prestasjonsindikatorer. Det er viktig at disse indikatorene tilfredsstiller vitenskaplige krav med hensyn på relevans, pålitelighet og verifiserbarhet.

Da det er mange ulike faktorer som påvirker prestasjonen i jernbanedrift, er det knyttet store utfordringer til det å isolere effekter fra utvalgte faktorer, for å kunne analysere virkningen fra disse. Gjennom forskning som er utført de senere årene er en kommet relativt langt i å avdekke effekten av noen faktorer, mens andre har i mindre grad blitt analysert.

Det er også viktig å se de ulike faktorene som påvirker jernbanedriften i sammenheng. En utfordring er derfor å utvikle et helhetlig prestasjonsmålingssystem som gjør nettopp dette. Dette finnes ikke i dag i den Norske jernbanen, og målet med dette forskningsprosjektet er derfor å utvikle et slikt helhetlig system som tar hensyn til de ulike aspektene av jernbanedrift. For å få dette til er en nødt til å ta utgangspunkt i state of the art innen fagfeltet prestasjonsmåling og i erfaringer fra andre land og bransjer.

I dag er det utfordrende å innhente prestasjonsdata i jernbanen og gjøre gode analyser av disse. Dette kommer blant annet av at det i dag mangler gode systemer og metoder for datafangst og analysemetoder for de data en samler inn. Det har riktignok skjedd en utvikling de siste årene på dette, blant annet gjennom Jernbaneverkets TIOS-system. Gjennom dette prosjektet vil systemer for automatisk datafangst bli utviklet, i tillegg til å komme frem til metoder for kontinuerlig analyse av dataene en samler inn.

Prosjektet kommer til å frembringe ny kunnskap som innebærer at jernbanedrift kan bli etablert som et eget fagfelt i Norge, både innen forskning og utdanning. I forarbeidet til det forslåtte prosjektet er det brukt en rekke hovedfagsstudenter fra NTNU. Problemstillingene egner seg godt for utdanning av både Ph. D.- og hovedfagsstudenter. Det planlegges med en Ph. D-grad i prosjektet.

Publisert 27. februar 2008