Prosjektet
Målet med prosjekter er å utvikle metoder og system for identifisering, bruk og oppfølging av prestasjonsindikatorer for jernbanedrift i Norge. Arbeidet er viktig for at jernbanen skal være en effektiv, pålitelig og velfungerende del av det nasjonale nettverket av vareflyt og persontransport. Bedriftene som deltar i prosjektet står for 95-97% av den totale togproduksjonen i Norge.

Introduksjon

I norsk jernbanedrift øker konkurranseflaten mot alternative transportslag. Det pågår store endringer i rammebetingelsene. Sentrale stikkord er nye rollebegreper, konkurranseutsetting og oppsplitting av den tradisjonelle jernbaneorganisasjonen. Vesentlige deler av norsk jernbanebransje står bak dette prosjektforslaget. Bedriftene som står bak prosjeket representerer 95-97% av den totale togproduksjonen i Norge. Sammen ønsker man å bruke en forskningsbasert tilnærming for å heve kvaliteten på kjerneaktiviteten i jernbanen – selve driften.

Med utgangspunkt i driftsdata legges et grunnlag for kontinuerlig forbedring i planlegging og styring av jernbanedriften. Prosjektets hovedmål er å utvikle metoder og system for identifisering, bruk og oppfølging av prestasjonsindikatorer for jernbanedrift i Norge. Prosjektet legger spesiell vekt på punktlighet og faktorer som har betydning for punktligheten.

Resultater fra prosjektet

 • Systematisert og vitenskapelig dokumentert teorigrunnlag for oppfølging av jernbanedrift
 • Metodikk for oppfølging av jernbanedrift til bruk i planlegging, oppfølging og forbedringsarbeid
 • Indikatorer og oppfølgingssystemer som er testet ut i de deltagende organisasjonene
 • En arena for erfaringsutveksling, benchmarking og koordinering
 • Jernbanedrift blir etablert som et fag i Norge med et teoretisk rammeverk som kompletterer den erfaringsbaserte kunnskapen i bransjen

Prosjektets delmål

 1. Etablering av et rammeverk for prestasjonsmåling i jernbanedrift. Dette inkluderer kartlegging av status i de deltagende organisasjoner og tilsvarende organisasjoner i utlandet. Hensikten er å kunne samle FoU-prosjektet rundt en felles terminologi og retningslinjer for utvikling av prestasjonsmålingssystem og indikatorer.
 2. Identifikasjon og utarbeidelse av prestasjonsindikatorer som er nødvendige for planlegging og oppfølging av jernbanedrift. Det utføres en analyse av de indikatorer som er i bruk i dag og hvilke som ønskes i fremtiden.
 3. Utarbeidelse av en metode for praktisk prestasjonsmåling av prioriterte indikatorer. Modellen skal kunne brukes som beslutningsunderlag i planlegging og oppfølging av jernbanedriften.
 4. Uttesting av modellen for prestasjonsmåling gjennom casestudier i deltakerorganisasjonene.
 5. Benchmarking av prioriterte indikatorer mot andre jernbaneforetak.
 6. Sammenstilling av revidert modell basert på erfaringene i casestudiene.
 7. Spredning av resultatene fra prosjektet

Publisert 26. februar 2008