Metode
Angrepsmåten i prosjektet er iterativ og fokusert på innovasjon og nytte i de deltakende organisasjonene. Det er viktig at resultater produseres og deles underveis i prosjektperioden. Full involvering av det internasjonale nettverket er også sentralt.

Introduksjon

I dette forskningsprosjektet vil forskere og ulike personer fra jernbanesektoren samarbeide for å få til endring, bedre innsikt, forståelse og bruk av resultater relatert til prestasjonsmåling i jernbanedrift. Det er et mål at det skal være aktive deltakere i alle ledd av prosjektet og samhandling er derfor et sentralt element. Det er også en målsetting med angrepsmåten/metoden at læring og bruk fortsetter etter at forskerne har forlatt feltet. Aksjonsforskning vil derfor være en viktig angrepsmåte og metode for prosjektet i tillegg til mer kvantitative analyser for å avdekke årsakssammenhenger.

Prosjektet gjennomføres i flere trinn, der de foreløpige resultatene testes og evalueres for så siden å forbedres og implementeres. Dette er en arbeidsform som er tilpasset bedriftene som deltar i prosjektet. Det er viktig for de deltakende bedriftene at resultater produseres og deles underveis i prosjektperioden. Bedriftenes innspill vil være organisert i form av en ressursgruppe med flere deltakere fra alle bedriftene. Denne ressursgruppen vil møtes jevnlig for diskusjoner og workshops med forskerne. Ressursgruppen vil dermed holdes fortløpende orientert om prosjektets utvikling, være aktivt involvert med utgangspunkt i egen kompetanse, og vil komme med tilbakemeldinger og forslag under hele prosjektet. Dette, sammen med de konkrete casestudier, datainnsamlinger, analyser, utvikling og uttestinger sikrer en meget god forankring for implementering og bruk av resultatene i de respektive deltakerorganisasjonene.

Arbeidspakker i prosjektet

Angrepsmåten i prosjektet er iterativ og fokusert på innovasjon og nytte i de deltakende organisasjonene. Prosjektet foreslås gjennomført gjennom seks arbeidspakker (skissert nedenfor og i kapittel Fremdriftsplan og prosjektleveranser).

  • Arbeidspakke 1: Kartlegging, identifisering og rammeverk
  • Arbeidspakke 2: Utvikling av indikatorer og prestasjonsmålesystemer
  • Arbeidspakke 3: Uttesting av indikatorer og prestasjonsmålesystemer
  • Arbeidspakke 4: Sammenstilling, konkludering og oppsummering
  • Arbeidspakke 5: Spredning og utnyttelse av resultater
  • Arbeidspakke 6: Prosjektledelse

Arbeidspakke 1 vil resultere i et rammeverk for prestasjonsmåling for jernbanedrift basert på teoretiske og praktiske studier. Rammeverket former basisen for de etterfølgende arbeidspakker. Arbeidspakken vil komme frem til en felles terminologi og retningslinjer for utvikling av prestasjonsmålingssystemer og indikatorer for kvalitetsoppfølging i jernbanedrift. Systemer i denne sammenheng begrenses ikke kun til IKT-verktøy, men inkluderer også strukturer og prosesser. En state-of-the-art analyse fokuserer på dagens praksis samt trender innen jernbanedrift. Nyere modeller og prinsipper for prestasjonsmåling fra andre bransjer vil bli undersøkt. Disse vurderes i forhold til overføringsverdi til jernbanedrift generelt, og norsk jernbanedrift spesielt. Spesiell fokus rettes mot indikatorer som kan brukes i planleggings- og forbedringsarbeid. Arbeidspakken inkluderer litteraturstudie, undersøkelse og kvalitetssikring av prestasjonsmåleindikatorer i eksisterende systemer, besøk og kartlegging i minst ett annet nordisk land, kartlegging i deltagende organisasjoner og utarbeidelse av beslutningsunderlag for videre fokus i prosjektet.

I arbeidspakke 2 blir indikatorer og prestasjonsmålesystemer utviklet i et sett definerte case. Indikatorer og systemer vil bli beskrevet, muligheter for datatilgang relatert til indikatorene vil bli kartlagt og metoder for beregning blir utviklet. I arbeidspakke 3 vil så disse bli testet ut i case. Graden av implementering og integrering blir avhengig av hvilke systemer og indikatorer som velges og rammebetingelsene for jernbanen. I arbeidspakke 4 blir resultatene sammenstilt til en helhet og kravspekk for et større dataverktøy relatert til indikatorene og systemene blir utarbeidet.

Arbeidspakke 5 fokuserer på spredning og utnyttelse av resultatene fra prosjektet. De viktigste kanalene for spredning av resultater fra prosjektet vil være: publiseringer i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, medieomtale, interne informasjonskanaler i deltagerbedriftene (eks. intranet og internaviser), interne og eksterne seminar/workshops, samt et oppdatert nettsted. Arbeidspakke 6 er prosjektledelse og fokuserer på den interne og eksterne styringen av prosjektet. Arbeidspakken inneholder oppgaver som muliggjør effektiv styring av prosjektet ved å implementere en prosjektstruktur som støter opp om felles aksepterte mål og strategier.

Publisert 27. februar 2008