Norsk teknologiplattform - NCTP

Hvorfor må vi være med på ECTP-satsingen?

Fremtidens verdiskaping vil være kunnskapsbasert. Og ny kunnskap må utvikles gjennom fokusert FoU. De næringene og nasjonale miljøene som velger å ikke innse dette, risikerer bli frakjørt – både i konkuransen om kvalifisert arbeidskraft, markedsmessig og når det gjelder samfunnsmessig betydning og rolle.

Gjennom ECTP ønsker europeisk BAE-næring å ta tak i dette gjennom en felles storsatsing som sikter mot en betydelig utvikling av næringen i løpet av de kommende 5–10 år. Vi inviteres til å være med på denne satsingen. Vi gis mulighet til FoU-finansiering, og, kanskje viktigere – til samarbeid med en lang rekke aktører som har både kompetanse, ideer og ambisjoner for vekst. Det vil være risikabelt å stå utenfor.

Organisasjon

Vi har her hjemme etablert en nettverksorganisasjon – Norsk teknologiplattform – innenfor BAE-næringen, med forankring i BNL og med sekretariat hos SINTEF Byggforsk. Dette nettverket bygger vi ut for å bidra til at norske bedrifter kommer i posisjon til å bli med i europeiske samarbeidsprosjekter og få denne deltagelsen finansiert gjennom forskningsprogrammene, se figuren under.


 

Plattformen er organisert i de samme 7 Fokusområdene som ECTP, som oversatt til norsk blir

  1. Undergrunnsanlegg (Underground)
  2. Byer og bygninger (Cities and buildings)
  3. Livskvalitet, bærekraftig utvikling (Quality of life)
  4. Materialer (Materials)
  5. Infrastrukturnett (Networks) (for transport, vann og avløp, energi, tele, post)
  6. Kulturminner (Cultural Heritage)
  7. Prosesser og IKT (Processes and ICT)

Sammenhengen mellom dem kan illustreres i en matrise omtrent slik:

Undergrunnsanlegg Byer og bygninger Infrastrukturnett Kulturminner

Materialer

...

...

...

...

Livskvalitet, bærekraftig utvikling

...

...

...

...

Prosesser og IKT

...

...

...

...


Horisontale temaområder har relevans for alle de vertikale bruksområdene.

 

Hvem kan delta?

Målgruppen for en nasjonal plattform med relasjon til ECTP er hele den norske byggenæringen, herunder materialprodusenter og -leverandører, entreprenører, byggherrer, rådgivere, arkitekter, universiteter og kunnksapssentra. Det gjelder både bransjeorganisasjoner og enkeltvirksomheter, med særlig fokus på de mange SMBene i bransjen. i tillegg kommer bevilgende myndigheter, fond, råd, m.m.; i det hele tatt: "all stakeholders".

Teknologiplattformen er åpen for deltagelse for alle bedrifter/institusjoner og øvrige interessenter innenfor BAE-næringen. Vi har organisert deltagergrupper i fokusområder som speiler den europeiske organisasjonen, og disse skal være industriledet. Forskningsmiljøene stiller med ressurspersoner for hver av gruppene, som skal ha sekretærfunksjon og bidra med kordinering internt og representasjon mot ECTP. Styret for den nasjonale plattformen utgår fra BNL’s Forum for innovasjon i Bygenæringen.

Hvordan?

Sekretariatet og ressursgruppen sørger for at den norske teknologiplattformen er representert og tilstedeværende i de viktigste fora i ECTP-gruppen av nasjonale plattformer, arbeidsutvalget for SMB-deltagelse, de faglige fokusområdene, plenumsforsamlingen, Eurekaparaplyen og et eget nordisk nettverk. Oppgaven på vegne av de norske deltagerne når det gjelder konkrete prosjekter, er tosidig: 

  1. Å være til stede internasjonalt og fange opp prosjektideer/-forslag fra andre europeiske aktører, sørge for at disse blir kjent blant aktuelle norske deltagere, og så bidra til at norske bedrifter får mulighet til å komme i deltagerposisjon.
  2. Å bidra til at prosjektideer/utviklingsbehov hos norske deltagere vurderes og bearbeides som prosjektforslag, sørge for at det knyttes kontakt med aktuelle partnere fra andre land, prioritere prosjektideen i forhold til alternative finansieringsformer, sette sammen prosjektgruppe og utarbeide prosjektforslag/-søknad.

Det er utarbeidet et 10-punkts prosjektformular, som den enkelte deltager i Teknologiplattformen kan bruke til å fremme egne behov/ideer/muligheter til sekretariatet, som så tar oppgaven med å bearbeide dette videre mht. prosjektrealisering. Last ned prosjektarket her.

 

 

Publisert 5. april 2006