Et kjempeløft av BAE-næringen i Europa for å møte samfunnsbehov og politiske mål gjennom fokusert forskning, utvikling og innovasjon

Strategisk forskningsagenda

Innenfor ECTP (European Construction Technology Platform) har næringen i Europa samlet seg om en strategisk forskningsagenda for å:

Møte brukernes behov:

 • Man ønsker å bidra til utviklingen av et sunt, sikkert og tilgjengelig bebygd miljø for alle.
 • Utviklingen av nye og bedre bymiljøer er en viktig del av dette.
 • Det samme er en mer effektiv utnyttelse av undergrunnen, og:
 • Sikring av mobilitet og sikkerhet gjennom effektive nettverk for kommunikasjon og transport.

Bli mer bærekraftig:

 • Bidra til mindre bruk av ressurser – både energi, vann og materialer.
 • Redusere den totale miljøpåvirkningen.
 • Utvikle en mer bærekraftig forvaltning når det gjelder nettverk for infrastruktur.
 • Bidra til å bevare en levende kulturarv i et attraktivt Europa.
 • Bidra til bedre sikkerhet mot både naturskapte og menneskeskapte katastrofer.

Bli mer effektiv og konkurransedyktig:

 • Utvikle en brukerstyrt og kunnskapsdrevet byggeprosess.
 • Basere utviklingen i økende grad på effektiv bruk av IKT og automatisering.
 • Bedre konkurranseposisjonen globalt.
 • Skape attraktive arbeidsplasser, og dermed bli mer konkurransedyktig om velutdannet arbeidskraft.
 • Fremstå som innovasjonsdrevet, og bidra til økt verdiskaping mht materialer og løsninger.

Stor satsing og bred europeisk deltagelse

På europeisk nivå er nå nærmere 1000 bedrifter og institusjoner medlem av nettverket. Det arbeides aktivt innenfor flere faglige fokusområder for å initiere europeiske FoU-prosjekter.

Fokusområder og nasjonale teknologiplattformer

Arbeidsgrupper innenfor fokusområdene har definert utviklingsbehov og foreslått prioriteringer med grunnlag i den strategiske forskningsagendaen. En rekke land har også etablert nasjonale teknologiplattformer som speiler den overordnede organisasjonen på nasjonalt nivå, og som bidrar til at nasjonale behov og prioriteringer blir ivaretattt. På høyt prioriterte områder vil man søke prosjekter finansiert gjennom EUs 7. rammeprogram som åpnes for prosjektsøknader mot slutten av året. Det arbeides også med andre finansieringsformer og –kilder både nasjonalt og internasjonalt.

Store og små bedrifter

ECTP er initiert og ledes av en rekke av de største aktørene innenfor BAE-sektoren i Europa. Men det er også, både fra ECTP og EU-kommisjonen, stor fokus på å få engasjert SMB-bedrifter i FoU-prosjektene. Et eget arbeidsutvalg er etablert for å bidra til at EU-finansierte prosjekter også i størst mulig grad skal ha SMB-deltagelse og at FoU skal være et viktig virkemiddel i utviklingen av den betydelige andelen av næringen som består av små aktører.

Norsk deltagelse

Norge er gjennom EØS-avtalen og en avtale om innbetaling av midler for FoU, fullverdig medlem av forskningsprogrammene.

Norsk teknologiplattform

Vi har her hjemme etablert en nettverkorganisasjon – Norsk Teknologiplattform – innenfor BAE-næringen med forankring i BNL og med sekretariat hos SINTEF-Byggforsk. Dette nettverket bygger vi ut for å bidra til at norske bedrifter kommer i posisjon til å bli med i europeiske samarbeidsprosjekter og få denne deltagelsen finansiert gjennom forskningsprogrammene.

Hvem

Teknologiplattformen er åpen for deltagelse for alle bedrifter/institusjoner innenfor BAE-næringen. Vi har organisert deltagergrupper i fokusområder som speiler den europeiske organisasjonen, og disse skal være industriledet. Forskningsmiljøene stiller med ressurspersoner for hver av gruppene, som skal ha sekretærfunksjon og bidra med kordinering internt og representasjon mot ECTP. Styret for den nasjonale plattformen utgår fra BNL’s Forum for innovasjon i Bygenæringen.

Hvordan

Sekretariatet og ressursgruppen sørger for at den norske teknologiplattformen er representert og tilstedeværende i de viktigste fora i ECTP – gruppen av nasjonale plattformer, arbeidsutvalget for SMB-deltagelse, de faglige fokusområdene, plenumsforsamlingen, Eurekaparaplyen og et eget nordisk nettverk. Oppgaven på vegne av de norske deltagerne når det gjelder konkrete prosjekter er tosidig:

1.      Å være tilstede internasjonalt og fange opp prosjektideer /forslag fra andre europeiske aktører, sørge for at disse blir kjent blant aktuelle norske deltagere, og så bidra til at norske bedrifter får mulighet til å komme i deltagerposisjon.

2.      Å bidra til at prosjektideer/utviklingsbehov hos norske deltagere vurderes og bearbeides som prosjektforslag, sørge for at det knyttes kontakt med aktuelle partnere fra andre land, prioritere prosjektideen i forhold til alternative finansieringsformer, sette sammen prosjektgruppe og utarbeide prosjektforslag /søknad.

Det er utarbeidet et 10-punkts prosjektformular, som den enkelte deltager i Teknologi-plattformen kan bruke til å fremme egne behov/ideer/muligheter til sekretariatet, som så tar oppgaven med å bearbeide dette videre mht prosjektrealisering.

Hvorfor

Fremtidens verdiskaping vil være kunnskapsbasert. Og ny kunnskap må utvikles gjennom fokusert FoU. De næringer og nasjonale miljøer som velger å ikke innse dette, risikerer bli frakjørt – både i konkuransen om kvalifisert arbeidskraft, markedsmessig og når det gjelder samfunnsmessig betydning og rolle.

Europeisk BAE-næringen ønsker å ta tak i dette gjennom en felles storsatsing, som sikter mot en betydelig utvikling av næringen i løpet av de kommende 5-10 år. Vi inviteres til å være med på denne satsingen. Vi gis mulighet for FoU-finansiering, men kanskje viktigere – for samarbeid med en lang rekke aktører som har både kompetanse, ideer og ambisjoner for vekst. Det vil være risikabelt å stå utenfor.

 

Sekretariatet for den norske teknologiplattformen ligger hos SINTEF Byggforsk.

Kontaktpersoner:

Europaparlamentets behandling av EUs 7. rammeprogram: resultat
Europaparlamentet vedtok (voterte) i går sin første uttalelse om EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi. Les mer

Ny norsk FoU-representant i Brussel
Dr. Bjørn Vidar Vangelsten fra NGI er nå ansatt som ”Seconded National Expert” i EUs forskningsdirektorat. Les mer

Se alle nyhetssaker