Europaparlamentets behandling av EUs 7. rammeprogram: resultat

BRUSSEL, EU-DELEGASJONEN
Saksbehandler: Tore Grønningsæter

Dato: 16. juni 2006

Europaparlamentet (EP) vedtok (voterte) i går sin første uttalelse om EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi. Sett med norske øyne var kanskje det mest overraskende og interessante at forslaget om å skille ut "fisheries and sustainable exploitation of the oceans" som eget tema i rammeprogrammet, gikk gjennom, et forslag som var fremsatt under plenumssesjonen.

Europaparlamentets pressemelding etter voteringen kan du lese her.

Samtlige 315 endringsforslag i rapporten fra til den ansvarlige komiteen (ITRE, saksordfører Jerzy Buzek, Polen, den konservative partigruppen) ble vedtatt med ett enkelt unntak (2. avsnitt av endringsforslag 273, som gjaldt involvering av regionale myndigheter i utvelgelse og finansiering av forskningsinfrastruktur; EP ønsket ingen slik involvering).

Som nevnt i innrapporteringen 14. juni betyr det bl.a. at

  • Europaparlamentet (med knapt flertall) vil tillatte at FP7-midler kan brukes til stamcelleforskning på befruktede egg på visse betingelser (se mer under)
  • Området "rent kull" utvides til også å omfatte forskning på annen fossil brensel-teknologi
  • Henvisningen til "marin forskning og teknologi" som tverrgående tema fjernes (erstattes en en mer generell henvisning)
  • Et avsnitt om klimaforskning justeres til også å nevne forskning på "marine systems, including the polar regions"
  • Det europeiske forskningsrådets struktur skal vurderes pånytt i allerede i 2008 (Kommisjonen foreslo 2010)

Andre forslag som gikk gjennom som del av ITRE-komiteens innstilling, var en henvisning til nytten av skatteincentiver, et forslag om en ny finansieringsordning via Det europeiske investeringsfondet (EIF), og et ønske om mer fredsforskning, humanistisk forskning og samfunnsforskning innen temaet sikkerhetsforskning.

I tillegg ble 5 av de ca. 40 endringsforslagene framsatt direkte til plenumssesjonen vedtatt. De fem gjelder:

  • Fiskeriforskning og -forvaltning: foreslås som nytt tema under særprogrammet "Cooperation"
  • Energiforskning: 2/3 av budsjettet under temaet energi skal gå til "the three renewable energy activities and energy efficiency and savings"
  • SMB-støtte: 15 % av budsjettet under særprogrammet "Cooperation" skal gå til små- og mellomstore bedrifter (SMB)
  • IKT-forskning: styrking av IKT-nettverksløsninger for små- og mellomstore bedrifter (SMB)
  • Sosio-økonomisk forskning: styrking av byforskning

Kilder Delegasjonen har hatt kontakt med indikerer at Kommisjonen ikke vil gi sin støtte til de to første forslagene. Forslaget om et nytt tema vil ventelig også møte motstand i Rådet. Et kompromiss kan bli å la det bli et eget underpunkt under temaet landbruk, mat og bioteknologi. En skal imidlertid ikke undervurdere Europaparlamentets evne til å nå frem dersom det anser det som viktig, selv om man i utgangspunktet skulle ha både Rådet og Kommisjonen mot seg. Delegasjonen vil derfor søke mer informasjon om bakgrunnen for og personene bak forslaget og vurdere om og eventuelt hvordan det kan støttes.

Kommisjonen vil trolig akseptere forslaget om et 15 % SMB-måltall, all den stund både Parlamentet og Rådet ønsker dette.

Kommisjonen 28. juni komme med sine kommentarer til EPs behandling. Dernest vil det finske EU-formannskapet 3. juli presentere Rådets syn i et dokument som er under forberedelse sammen med Østerrikes formannskap.

Konfliktstoff - stamceller og atomenergi

Som tidligere nevnt har et blokkerende mindretall på seks land i Rådet gått inn for et totalforbud mot at FP7-midler går til stamcelleforskning på befruktede egg. Denne uken ble det imidlertid kjent at Italias nye regjering trekker sin reservasjon, og det er derfor ikke lenger et blokkerende mindretall i Rådet. På den annen side var det bare med et knapt flerall at Parlamentet selv avviste et totalforbud (297 mot 246, 32 blanke), med et stort antall medlemmer fraværende. En ser derfor ikke bort ifra at enkelt parlamentarikere ønsker en reell omkamp om dette spørsmålet under en andregangsbehandling i høst. Dette vil også gjøre det vanskelig for det finske formannskapet å oppnå en uformell enighet med Parlamentet i sommer.

Mens Konkurranseevnerådets (potensielle) møte 30. juni er avlyst, ser Finland ikke bort ifra et ekstraordinær møte i slutten av juli. I øyeblikket er situasjonen på Rådssiden med hensyn på fremdriften av FP7 gjort noe uklar ved at Østerrike har satt foten ned for en "general approach" om Euratom-delen av 7. rammeprogram fordi man er kritiske til bruk av forskningsmidler rettet mot konstruksjon av nye reaktorer, og vil at disse midlene i stedet skal rettes mot sikring av reaktorer og strålevern. Tvisten kan få følger for den EØS-relaterte delen av FP7 ettersom både Rådet og Europaparlamentet ønsker samtidige vedtak av de to FP7-delene.

Det burde imidlertid fortsatt være godt håp om at FP7 vedtas før årsskiftet, med utlysninger tidlig i 2007.

 

Andre aktuelt-saker finner du her.

Publisert 22. juni 2006