Europeisk teknologiplattform - ECTP
Byggenæringens plattform, ECTP, er en av mer enn 30 teknologiplattformer i Europa i dag.

De europeiske teknologiplattformene (ETP) er et nytt verktøy introdusert av EU som et virkemiddel for å oppnå Barcelona-avtalens mål om at 3 % av BNP i år 2010 skal anvendes til forskning og utvikling, og at 2/3 av dette skal komme fra industrien. For å oppnå dette trenger en også å samle hele Europa til ett harmonisert FoU-område - European Research Area (ERA).
Les mer her: www.cordis.europa.eu.int/technology-platforms.

ETP som verktøy gir premisser for, og oppskrifter på, hvordan primære interessenter innenfor et veldefinert teknologiområde kan utvikle langsiktige visjoner og strategier, samt iverksette en tilhørende aksjonsplan rettet mot de ulike FoU-programmene og finansieringsformene som finnes i Europa, slik som Rammeprogrammene, EUREKA, ERA-NET, CRAFT, strukturfondene, etc.


Teknologiplattform for den europeiske byggenæringen

Siden byggenæringen er svært fragmentert, har næringen, både nasjonalt og i EU, hatt store problemer med å få fram kunnskapsintensive forskningsagendaer og å hevde seg i kampen om forskningsmidler. Det er en av grunnen til at næringen var klart oversett både i 5. og 6. rammeprogram. Derfor samlet den europeiske byggenæringen seg i arbeidet med å etablere ”næringens teknologiplattform”.

14. oktober 2004 ble første utkast til Visionsdelen for en ECTP presentert i Maastricht:
European Construction Technology Platform - Vision 2030 - pdf

Plattformen ble godkjent og arbeidet er sterkt støttet av Kommisjonen, som ofte fremhever ECTP som eksempel på en godt arbeidende teknologiplattform. Ved plenarmøtet i Paris november 2005 ble næringens strategiske forskningsagenda (SRA) vedtatt. Den er også utdypet og spesifisert innenfor i alt sju såkalte Fokusområder.
Her finner du dokumentet Strategic Research Agenda og annen ECTP-dokumentasjon

 

Nasjonale plattformer

Arbeidet viste et klart behov for å initiere nasjonale teknologiplattformer for å kunne koordinere initiativer med de europeiske, herunder sikre deltagelse av SMB, kontakter med myndighetene, etc.

På oppfordring fra ECTP og EU har en rekke land, så langt 25, opprettet nasjonale plattformer som speiler ECTP-organisasjonen, og som skal bidra til at nasjonale behov og prioriteringer blir ivaretatt.

Arbeidet med de nasjonale plattformene rapporteres til ECTP to ganger pr år. les mer her, også om den norske plattformen.

Ytterligere informasjon om ECTP kan finnes på www.ectp.org.

Publisert 5. april 2006