To main content

Planktonsenteret

Dersom vi skal mette ni milliarder mennesker innen 2050, må vi tenke nytt. Det finnes mange lite utnyttede arter i havet, og planktonsenteret jobber med å finne løsninger som kan være med på å takle denne utfordringen.

Planktonsenteret er en forsøksfasilitet som bidrar til ny kunnskap om produksjon, høsting og prosessering av planktonbiomasse fra landbasert produksjon og fra havet. 

  • Plankton er en fellesbetegnelse på marine organismer som lever hele eller deler av sitt liv drivende i havet. Ved Planktonsenteret forsker vi på en rekke arter, både primærprodusenter og dyr.  
  1. Flerbørstemark (Polychaeta): En gruppe med marine organismer der de voksne individene oftest lever i nær tilknytning til havbunnen. Ved planktonsenteret har vi eksempelvis arten NORSKTNAVN? (Hediste diversicolor), som i naturen lever i sand- og mudderbunn. Den kan vokse til å bli opp til 20 cm lang. Dette er en art som har såkalt opportunistisk fôringsatferd, altså at den spiser stort sett det den finner, og den veksler mellom å være predator og å filtrere næring ut fra vannmassene eller bunnsediment.    
  1. Rotatorier (Brachionous spp.): En gruppe med mikroskopiske hjuldyr (0,5-1 mm lange) som både spiser og forflytter seg ved hjelp av en ring av flimmerhår ved munnen. De reproduserer oftest ved såkalt partenogenese, der et nytt hunn-individ vokser fra et ubefruktet egg. Ved store konsentrasjoner av dyr eller andre endringer i rotatoriens miljø kan de skifte reproduksjonsmåte, sannsynligvis for å produsere mer robuste egg. Da vil en hunn produsere en hann som befrukter et egg.  

Contact person