To main content

Forsker i atomkraftmikroskopi

Forsker i atomkraftmikroskopi

(English version below)

Drømmer du om å være i forkant av teknologiske fremskritt?

 

Ønsker du å skape innovasjon i partnerskap med nasjonale og internasjonale akademiske, forsknings- og industrielle aktører?

 

Dette er sjansen din til å bli med i SINTEF Materialfysikk Oslo, en forskningsgruppe som utvikler og benytter avansert mikroskopi, spektroskopi, overflateanalyse, og modellering på elektronisk og atomær skala innen mange forskjellige områder: avanserte materialer, materialer for fornybar energi, miljø, klima, helseanvendelser og sensorer. Et forskingsteam som er også aktive innen digitale løsninger som arbeidsflythåndtering for screeningstudier, automatiserte og reproduserbare beregninger, og avansert databehandling.

 

Vi søker en forsker som er sterkt motivert til å arbeide med anvendt forskning i tett samarbeid med våre kunder. I tillegg bør du være en lagspiller med samarbeidsånd og evne til å implementere prosjekter, vise profesjonell holdning, engasjement og vitenskapelig nysgjerrighet.

 

Har du kompetanse eller erfaring innen følgende områder?

 • En doktorgrad (PhD) innen ett av følgende fagområder: materialvitenskap, fysikk, elektroteknikk.
 • Erfaring med atomkraftmikroskopi (AFM) inkludert blandet modus skanning (ledende, nanomekanisk skanning, MFM, KPFM, væske-AFM osv.
 • Kunne generere prosjekter gjennom å utvikle forskningsforslag eller gjennom direkte prosjektsalg.
 • Dokumentert erfaring innen arbeid i FoU-prosjekter, både uavhengig og i team.
 • Gode kommunikasjonsevner. God beherskelse av engelsk (både skriftlig og muntlig).

 

Det er en fordel om du i tillegg har følgende kompetanse eller erfaring. Vi forventer ikke at du kan krysse av på alle punktene under, men vi ser etter deg ønsker å utvikle deg innen disse områdene:

 • Erfaring med mikrofabrikasjon i rentrom.
 • Erfaring i karakterisering av elektriske egenskaper, inkludert transport.
 • Kunnskap om produksjon av 2D-materialer og tilhørende karakteriseringsmetoder.
 • Erfaring med LabVIEW.
 • Kompetanse i andre karakteriseringsteknikker som XPS, RAMAN, SEM.
 • Kunnskap om norsk eller vilje og forpliktelse til å lære språket.

 

I tillegg til konkurranse dyktig lønn, får du også så mye mer: Gode pensjonsordninger, forsikringer som får deg til å føle deg trygg, og gode velferdsordninger. 

Du jobber i et miljø hvor det å innrømme at du ikke vet alt, er første skritt på veien til ny kunnskap – og hvor hver enkelt av oss støtter hverandre i vår felles søken.

Du får menge deg i et internasjonalt ledende miljø med forskerkollegaer som er like motiverte og engasjerte som deg, der alle bidrar til å drive teknologien fremover for et bedre samfunn.

Ønsket om personlig og faglig utvikling blir applaudert.

 

Er stillingen fortsatt interessant for deg? Da håper vi at vi blir litt bedre kjent med deg og ser frem til å motta søknaden din.

 

 

Researcher with competence in Atomic Force Microscopy

 

Do you dream of being at the forefront of technological advancements?

 

Do you wish to create innovation in partnership with national and international academic, research and industrial actors?

 

This is your chance to join SINTEF Materials Physics Oslo, a team of research scientists who develop and utilize research methodologies based on advanced microscopy, spectroscopy, surface analysis, and electronic-scale modelling within a range of areas: advanced materials, materials for renewable energy, environment, climate, health applications, key enabling technologies and sensors. A research group which is also active in digital solutions like workflow managers enabling high-throughput, automated and provenance-tracked computations, and data management.

 

We are looking for a scientist strongly motivated to work with applied research in tight collaboration with our customers. In addition, you should be a team player with good collaboration spirit and project implementation skills, showing a professional attitude, commitment, and scientific curiosity.

 

Do you have expertise or experience in any of the following fields?

 • A doctoral degree (PhD) in one of the following fields: Material Science, Physics, Electrical Engineering
 • Experience with Atomic Force Microscopy including mixed mode scanning (conductive, nano mechanical scanning, MFM, KPFM, liquid AFM etc).
 • Be a project generator having documented experience with independent and teamwork in R&D projects
 • A track record in developing research proposals or direct project sales.
 • Be good communicator.  Have good command of English (both written and oral).

 

It is preferable if you also have the following expertise or experience. We don’t expect you to be able to tick all the boxes below, but we want to hear from you if want to boost your professional development in these fields:

 • Experience in micro fabrication in clean room environments
 • Experience in electrical characterisation (transport) of devices
 • Knowledge of 2D material production and characterisation
 • Experience with LabVIEW
 • Competence in other characterisation techniques like XPS, RAMAN, SEM.
 • Knowledge of Norwegian or willingness and commitment to learn the language.

 

In addition to a competitive salary, you also get so much more: Good pension schemes, insurances that make you feel safe, and good welfare benefits.

You’ll be working in an environment where realizing that you don’t know all the answers is just the first step towards building more knowledge – and where we all support each other towards achieving our common goals.

You’ll get to be part of a world-leading research team with colleagues who are just as motivated and committed as you are, and where everyone contributes to the advance of technology for a better society.

Your ambitions for personal and professional development are met with applause.

 

Is the position still attractive for you? Then we hope we get knowing you a little better and look forward to receiving your application.

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Oslo

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

See all vacant positions

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.