To main content

Bruk av vanedannende legemidler i Norge; i befolkning generelt, og blant pasienter utskrevet fra sykehus

Abstract

Bakgrunn: I Stortingsmeldingen for legemiddelpolitikken understrekes viktigheten av riktig legemiddelbruk (St.meld. nr. 18, 2004-2005). Særlig bruken av vanedannende legemidler innebærer en rekke problemer som tilsier forsiktighet i legers forskrivning. Det er ønskelig å redusere bruksomfanget av disse legemidlene, og første skritt på veien er å kartlegge hvem brukerne er. Ved å se hvordan bruken av vanedannende legemidler fordeler seg ut i fra demografi, sosioøkonomisk status og årsak til sykehusbesøk, kan man identifisere pasientgrupper der det fremstår spesielt viktig med varsom forskrivning. Formål: Å gi økt kunnskap om omfang i bruk av vanedannende legemidler (i hovedsak benzodiazepiner og z-hypnotika) i den voksne delen av befolkningen og blant pasienter utskrevet fra sykehus. Metode: Individdata fra henholdsvis Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk pasientregister (NPR) er koblet mot Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret). Variabler om legemiddelbruk er hovedsakelig tilordnet ved å aggregere opp informasjon om reseptuthentinger på benzodiazepiner og z-hypnotika i løpet 2009 og 12 måneder etter utskrivning fra sykehus for hver person. Funn: 13 prosent av befolkningen over 18 år hadde minst ett reseptuttak av benzodiazepin eller z-hypnotikum i løpet av 2009. Det ble imidlertid avdekket store forskjeller mellom ulike sosioøkonomiske grupper i befolkningen og sykehuspasienter.  

Category

Report

Language

Norwegian

Author(s)

Affiliation

  • SINTEF Digital / Health Research

Year

2011

Publisher

SINTEF rapport

ISBN

9788214052459

View this publication at Cristin