To main content

OC2019 A‐054 ‐ KNM "Helge Ingstad" ‐ Miljøundersøkelse - Forvitringsegenskaper, kjemi og toksisitet

OC2019 A‐054 ‐ KNM "Helge Ingstad" ‐ Miljøundersøkelse - Forvitringsegenskaper, kjemi og toksisitet

Category
Report/thesis
Abstract
Flere drivstoffprøver fra havaristen Helge lngstad har blitt analysert mhp fysikalske egenskaper og kjemisk sammensetning: Diesel både fra nødlossing og tatt opp på sjø, samt en helikopter­fuel som var samlet opp på sjøen. I tillegg mottok SINTEF to vannprøver: En med fritt vann fra oppsamlingen som også inneholdt spor av diesel og en blandingsprøve med vann og helikopter­fuel. Vanninnholdet i dieselprøvene var lavt, mindre enn 0.2%, og vil derfor ikke ha betydning for oljeregnskapet. Tetthet og viskositet var som forventet for diesel. To av dieselprøvene ble toppet til 250 °C+ og kokepunktskurven viste at det var mer lette komponenter i dieselen fra nødlossingen enn den som var tatt opp på sjøen, med et fordampningstap på hhv 26 og 17%. Akutt toksisitet (Skeletonema costatum og Calanus finmarchicus) og kjemiske sammensetning av den vannløselige fraksjonen (WAF) av fersk og forvitret diesel fra nødlossingen, samt prøven med fritt vann ble undersøkt. Det viste seg at vannprøven inneholdt en del oljedråper som kan ha bidratt til toksisiteten sammen med mulig oksygenmangel. Spesifikk toksisitet var den samme for WAF fra fersk og forvitret diesel fra nødlossingen, både for Skeletonema og Calanus. Ved sammenligning med testingen av MGO fra 2014, viste resultatene at den akutte toksisiteten av dieselen fra Helge lngstad lå om lag i samme område. Teoretisk toksisitet, TU, for de to WAF­prøvene fra nødlossingen var mindre enn 1, noe som indikerer en forholdsvis lav teoretisk toksisitet. For vannprøven var TU (5.6) høyere enn WAF, trolig pga bidrag for de mindre vannløselige komponentene som kom fra oljedråpene.
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Year
2019
Publisher
SINTEF Ocean AS
ISBN
978-82-7174-355-0