To main content

Sikkerhet og autonomi i norsk luftfart utfordringer og muligheter

Sikkerhet og autonomi i norsk luftfart utfordringer og muligheter

Category
Report/thesis
Abstract
Norsk luftfart er internasjonal og blir påvirket av globale bransjetrender og teknologisk utvikling. Luftfartstilsynet poengterer at flysikkerhetsarbeid fremover vil innebære å opprettholde dagens positive sikkerhetsstatistikk i en bransje som vil oppleve stadig vekst i årene fremover. For å møte fremtidens krav til miljø og sikkerhet er man avhengig av nye teknologier, og autonome og automatiserte transportløsninger er slik sett en viktig driver. I forskningen om autonom transport innen transportsektoren er imidlertid luftfart lite representert - fokus har også blitt flyttet for raskt mot å beskrive fullt ut autonome systemer, mens den viktige overgangsfasen der stadig flere funksjoner blir automatiserte har fått mindre oppmerksomhet. Denne rapporten beskriver erfaringer og kunnskap luftfartsbransjen har opparbeidet over mange år knyttet til forholdet sikkerhet og ulike grader av automatisering, samt peker på utfordringer og muligheter ved autonom luftfart i fremtiden. Rapporten består av litteraturstudie og intervjustudie. Litteraturstudien beskriver automatiseringsparadokset ved at økende grader av automatisering først og fremst har medført økt sikkerhet - imidlertid er forholdet automatisering og sikkerhet sammensatt hvor utfordringer ved sikkerheten kan sees i sammenheng med menneske-automatisering interaksjon, hvor Air France 447 havariet i 2009 er et eksempel. I intervjustudien med aktører i norsk luftfart sees mulighetsrommet fremover i et sikkerhetsperspektiv mot nødvendigheten av å avklare forutsetninger for design og menneskets rolle, samt hvordan fremtidige automatiserte/autonome system kan håndtere unormale og ukjente situasjoner. Rapporten beskriver forsknings og - bransjeanbefalinger for videre arbeid. Oppdragsgiver: Ludvig G. Braathens fond / NHO Luftfart / LO Luftfart
Client
  • SINTEF AS / 102016334
Language
Norwegian
Author(s)
  • Evjemo Tor Erik
Affiliation
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
Year
2018
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2018:01451
ISBN
978-82-14-06785-9