To main content

Sykefraværsoppfølging i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland

Sykefraværsoppfølging i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland

Category
Report/thesis
Abstract
Denne rapporten handler om hvordan de ulike landene har bygget opp systemer for oppfølgingen av sykmeldte, og er en første tilnærming til grundigere komparative analyser av sykefravær. For å forstå oppfølgingsregimene, er det nødvendig å se på de ulike lands sykefraværsordninger og andre ordninger. Prosjektet har ikke hatt ramme til å gå inn i alle detaljene rundt ordningene som for eksempel rettigheter til og bruk av permisjon med eller uten lønn, regler for arbeidsledighetsregistrering, sosialstøtteordninger, tidligpensjonsordninger, familiestøtteordninger etc. Det er for eksempel stor sannsynlighet for at ordningene brukes ulikt i de ulike landene. I Norge dekker sykepengeordningen sannsynligvis en del langtidsfravær fra jobb som ville vært registrert som arbeidsledighet i andre land. Det er også sannsynlig at vi i Norge bruker sykelønn og sykepenger i tilfeller som burde vært permisjon, med eller uten lønn. Andre faktorer som vil ha betydning når vi sammenlikner sykefraværet i ulike land, er hvor strenge kravene til sykdomsbegrepet er. I Norge brukes sykefravær som løsning for eksempel ved stress og overbelastning. Andre land kan ha bedre støttesystemer rundt virksomhetene og de ansatte i slike livssituasjoner, som gir mindre behov for denne type fravær. Slike forhold vil påvirke hvor effektive systemene for oppfølging av sykmeldte er. Vi finner i liten grad elementer i andre lands oppfølgingsregimer som tilsier at det bør prøves ut i Norge. Oppdragsgiver: NHO
Client
  • SINTEF AS / 102018816
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Health Research
Year
2018
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2018:01047
ISBN
9788214069235