To main content

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene.

Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018. Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene.

Category
Report
Abstract
Fra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med
nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents
økning i tjenester til voksne. Dette er den sterkeste årlige veksten vi har observert siden
Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008.
Øvrige tema som behandles i årets rapport er: OP-rus, pakkeforløp psykisk helse og rus,
oppfølgende virksomhet, øyeblikkelig hjelp døgntilbud, arbeidstiltak, brukermedvirkning og
brukerorientering, boligsituasjonen, nasjonale kvalitetsindikatorer, oppfølging av barn og
unge, oppfølging av eldre, pårørende, samarbeid med fastlegene og spesialisthelsetjenesten,
selvmord, selvskading, vold og overgrep, organisering av psykisk helse- og rusarbeid i
kommunene, samt erfaring med kompetanse- og ressurssenter for psykisk helse og rus. For
de fleste temaene presenteres resultater på nasjonalt nivå, fylkesnivå og etter
kommunestørrelse. For relevante tema presenteres også resultater fra kommunene gruppert
etter helseforetaksområde.

Oppdragsgiver: Helsedirektoratet
Client
  • SINTEF AS / 102009446
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Health Research
Year
2018
Publisher
SINTEF
Issue
2018:01346
ISBN
9788214067927