To main content

Støy fra helikoptertrafikk ved planlagt uttak av is fra Svartisen

Støy fra helikoptertrafikk ved planlagt uttak av is fra Svartisen

Category
Report/thesis
Abstract
Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 for planlagt aktivitet med SVAICE sitt uttak av is fra Svartisen. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet. Beregningene viser støybelastningen på omgivelsene for planlagt aktivitet i 2018, samt for maksimal aktivitet på fire alternative steder av is. Oppdragsgiver: SVAICE AS
Client
  • SINTEF AS / 102018017
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
Year
2018
Published in
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Publisher
SINTEF
Booklet
2018:00346
ISBN
978-82-14-06648-7