To main content

Implementering av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmelding. En kvalitativ følgeevaluering

Implementering av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmelding. En kvalitativ følgeevaluering

Category
Report
Abstract
Rapporten formidler resultater fra en kvalitativ følgeevaluering av innføring av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmeldere. For å styrke implementeringen valgte oppdragsgiver 3 tilby en gruppe fastleger et kurs med oppfølging. Rapporten bygger på datainnsamling fra kursdeltagerne. Beslutning om sykmelding, -lengde og -grad tas ut fra mange elementer, hvorav diagnose er ett av dem. Diagnosespesifikke anbefalinger fungerer best der diagnosen er enkel og avklart, og det ikke er spørsmål om langvarig sykmelding. Dette er situasjoner der det er minst behov for faglig støtte. Derimot er det behov for faglig støtte i beslutninger om komplekse problemstillinger, men der gir anbefalingene lite faglig støtte. Deltagerne legger vekt på gradert framfor full sykmelding, noe som også er i tråd med anbefalingene. Anbefalingene kan bidra til å forenkle dialogen med pasienten ved å vise hva som er gjengs forventning om sykmeldingslengde, og som et oppslagsverk der sykmelder har liten eller ingen erfaringer med diagnosen. Deltagerne har i liten grad kontakt med arbeidsgiver ut over det som skrives i sykmeldingsblanketten. Taushetsplikt og lojalitet til pasienten er bestemmende for kontakten. Statistikkportal for sykmelder er nyttig for å sammenligne seg med andre og diskutere sykmeldingspraksis med kolleger. Når det gjelder områder der anbefalingene kan være nyttige, trakk deltagerne fram tre forhold: 1. som et oppslagsverk når sykmelder er usikker, for eksempel hvis sykmelder ikke har erfaring med eller kunnskaper om diagnosen. 2. i kommunikasjonen med pasienten for å oppnå enighet om hva som bør være lengde og grad på sykmeldingen.
Client
  • NAV / 14-5998
  • Helsedirektoratet / 14-5998
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Health Research
Year
2019
Publisher
SINTEF Digital
ISBN
978-82-14-06321-9