To main content

Pasientsikkerhetskultur: oppfatninger og holdninger til pasientsikkerhet blant ansatte i hjemmetjenesten og korttidsavdeling i kommunale helse- og omsorgstjenester

Abstract

Rapporten formidler resultater fra en spørreskjemaundersøkelse om ansattes
oppfatninger av og holdninger til pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester,
gjennomført ved hjelp av den norske validerte versjonen av spørreskjemaet
Nursing Home Survey on Patient Safety. Undersøkelsen leder fram til fem anbefalte
punkter: 1) Ledelsesforankring på alle nivåer, også førstelinjeledere, er viktig for å utvikle
en god pasientsikkerhetskultur; 2) Lokal forankring av tiltak og involvering av ansatte
med direkte pasient-brukerkontakt er viktig for at innsats knyttet til pasientsikkerhet
skal føre til konkrete resultater; 3) Det er nødvendig med konkrete og kortsiktige
resultatmål; 4) For å utvikle en kultur der ansatte er opptatt av pasientsikkerhet, må
ledere og ansatte anerkjenne at feil handler om systemet, og ikke om den enkelte
ansatte; 5) Utvikling av pasientsikkherhetskultur og innføring av digitale tavler er
virkemidler som støtter opp om hverandre, og som må sees i sammenheng med mål om
bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Category

Report

Client

  • Norges forskningsråd / 256681

Language

Norwegian

Author(s)

Affiliation

  • SINTEF Digital / Health Research
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
  • University of South-Eastern Norway

Year

2021

Publisher

Sintef

Issue

2021:00069

ISBN

978-82-14-06482-7

View this publication at Cristin