To main content

Følgeforskning på samlokaliserte nødmeldesentraler i Bodø

Følgeforskning på samlokaliserte nødmeldesentraler i Bodø

Category
Report
Abstract
Denne rapporten beskriver resultatene fra følgeforskning i perioden 2018-2020 av de samlokaliserte nødmeldesentralene i Bodø. Datagrunnlaget er individuelle intervju, feltintervju og observasjoner. Dette er supplert med komparative studier av SAMLOK Drammen og de ikke-samlokaliserte sentralene i Trondheim. Analysene av SAMLOK NORD har særlig fokusert på hvordan samlokaliseringen har påvirket uformelle organisatoriske egenskaper med betydning for oppdragsløsningen. Det er en klar konklusjon at samlokaliseringen har gitt mange positive effekter på samarbeidet mellom sentralene. Det er få eller ingen funn som peker i retning av at den har ført til vesentlige svekkelser av det etatsinterne operasjonelle arbeidet. SAMLOK har bidratt til en generell profesjonalisering av operatørrollen og en gjennomgående læringskultur i sentralene. Samlokaliseringen har bidratt til en lavere terskel for relasjonsbygging, erfaringsutveksling og problemløsning på tvers av sentralene. Denne rapporten går i dybden på disse erfaringene, og diskuterer også noen av de kontekstuelle forutsetningene for disse utviklingstrekkene.
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • Norwegian University of Science and Technology
Year
Publisher
SINTEF
Issue
2021:00384
ISBN
978-82-14-06472-8