To main content

Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram

Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram

Category
Report
Abstract
Forskningsprosjektet KELPPRO (2017-2020) har gjennom feltundersøkelser, laboratorieforsøk og numerisk modellering
undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking på økosystemene i de åpne vannmassene og på havbunnen, og evaluert mulige
positive og negative effekter på de marine økosystemer. I tillegg er det undersøkt om tareanlegg vil bidra til spredning av
fremmede eller truede arter, eller genetisk materiale. Rapporten inneholder forslag til en forvaltningsstrategi og det anbefales at
effekter på havbunnen, spredning av arter og spredning av genetisk materiale undersøkes nærmere om taredyrking i fremtiden
utvikler seg til storskala produksjon og industri.
Language
Norwegian
Author(s)
 • Kasper Hancke
 • Ole Jacob Broch
 • Yngvar Olsen
 • Trine Bekkby
 • Pia Kupka Hansen
 • Reinhold Fieler
 • Karl Attard
 • Gunhild Borgersen
 • Hartvig C Christie
Affiliation
 • Norwegian Institute of Water Research
 • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
 • Norwegian University of Science and Technology
 • Institute of Marine Research
 • Unknown
Year
Publisher
Norsk institutt for vannforskning
Issue
7589