To main content

Universitetsskoleprosjektet i Trondheim(USSiT. Evaluering underveis vår 2018. Versjon 2

Abstract

USSiT er et prosjekt i samarbeid mellom NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune med ev varighet 1. september 2015 - 31. desember 2018. Evalueringen er således gjort før prosjektet er sluttført. Mål med USSIT: I prosjektperioden skal det utvikles et tett samarbeid om universitetsskoler mellom partene, og hvor hensikten er å:
(A) utvikle kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring, (B) gjøre forsøk med nyskapende undervisning innenfor trygge rammer, (C) styrke skolens evne til å utvikle seg systematisk og forbedre lærernes kompetanse, (D) styrke lærerutdanningen gjennom større integrering av disiplinfag, profesjonsfag og praksis, (E) drive forskning og utviklingsarbeid i skolene og (F) drive forskning og utviklingsarbeid i lærerutdanningen. Mål med evalueringen : (1) Framskaffe kunnskap om hvordan universitetsskoleprosjektet har fungert gjennom en vurdering av prosjektorganisering, arbeidsprosesser, tiltak og måloppnåelse og (2) Bidra med kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av universitetsskolesamarbeidet. Evalueringen er basert på intervju. Resultatene kan tyde på at flere av målene i stor grad er nådd. Samtidig påpekes det at noen mål er lite konkrete og målbare. Det pekes på mulige forbedringer og forslag til videreføring, deriblant forankring både mellom partene og internt, utvikling av konkrete mål for videreføringen, klargjøre hvilke ressurser som er nødvendige og utvikle strategier for spredning.
Oppdragsgiver: NTNU

Category

Report

Client

  • SINTEF AS / 102018308

Language

Norwegian

Affiliation

  • SINTEF Digital / Technology Management

Year

2018

Publisher

SINTEF

Issue

2018:00931

ISBN

978-82-14-06929-7

View this publication at Cristin