To main content

lmproVEDO åpen rapport - Åpne resultater fra KMB-prosjektet lmproVEDO

lmproVEDO åpen rapport - Åpne resultater fra KMB-prosjektet lmproVEDO

Category
Report
Abstract
Prosjektet lmproVEDO har hatt som hovedmål å utvikle metoder og verktøy for å redusere energibruken i den norske skipsflåten. Prosjektet har utviklet metoder og verktøy som fokuserer på både drift og design. Resultatene fra prosjektet er tatt i bruk i flere andre prosjekt og har hatt industriell verdi.
Denne rapporten beskriver kort hva som er gjort i prosjektet. Hovedfokus i prosjektet har vært utvikling av KPl'er for fiskefartøy, programvare for logging, aggregering og analyse av operasjonelle data (STIM, Ratatosk) og programvare for beslutningsstøtte for design av fartøy (MachOS). Dette er kort beskrevet i rapporten, for mer utførlig beskrivelse av programvare henvises det til den enkelte programvarens doku­mentasjon og til KPl-definisjonene i separat regneark.
En sentral del av prosjektet har vært å benytte verktøy utviklet i prosjektet til innhenting og analyse av operasjonelle data fra tråleren M/S Prestfjord. Dataene og analysen av disse dataene er presentert i SINTEF rapport F27593 "lmproVEDO detaljert rapport".
Client
  • Norges forskningsråd / 199570
Language
Norwegian
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
Year
Publisher
SINTEF Fiskeri og Havbruk
ISBN
978-82-14-06089-8